Ny strategi for Arbeidsmiljøfondet

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

– Vi har nok kunnskap på mange områder som berører arbeidsmiljøforhold. Det vi trenger er ikke først og fremst mer forskning på disse områdene, men utviklingsarbeid. Vi må få implementert det vi vet i praktiske tiltak på bedriftene, sier Magnar Kleiven, medisinsk fagsjef i NHO.

NHOs Arbeidsmiljøfond har den samme overordnede målsetting som tidligere; medlemsbedriftenes konkurranseevne skal styrkes gjennom å fremme helse- og arbeidsmiljø som en suksessfaktor for økt produktivitet og lønnsomhet. Men fondets nye strategi er blitt mer tilpasset utviklingen og det som nå er de viktigste satsningsområdene innenfor helse og arbeidsmiljø for NHO-bedrifter.

Nærvær viktige enn fravær
Et svært vesentlig område i den sammenheng er intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv som ble inngått mellom partene i arbeidslivet og myndighetene i fjor høst. Avtalen innebærer at sykefraværet skal ned med minst 20 prosent i de neste fire årene. – Vi kommer til å prioritere dette ved vurdering av nye prosjekter som kan få støtte fra Arbeidsmiljøfondet. Spesielt ønsker vi å ha fokus på konkrete prosjekter og erfaringsdeling, sier fagsjefen. I den nye strategiplanen legges det mer vekt på de positive faktorene enn de negative. Det snakkes mindre om sykefravær, men desto mer om nærvær. – Fokus bør flyttes fra legekontor til formannskontor, fra den medisinske til den menneskelige arena, mener Kleiven.

– Stort engasjement
– Er det ikke et dilemma at nettopp økt inkludering i arbeidslivet kan føre til høyere sykefravær, fordi befolkningsgrupper med generelt dårligere helse har et høyere fravær? – Vi skal være klar over at sykefraværet har økt med 35 til 40 prosent siden 1994. Vi snakker om å redusere det med 20 prosent i løpet av fire år, og det inkluderer det dilemma som du beskriver. Jeg har noen kjepphester, en av dem er arbeidslivets placebovirkning: Når vi setter oss et mål, har vi lettere for å nå det dersom vi tror at vi kommer til å klare det. Jeg tror at de fleste blir friskere av å ha et arbeid å gå til. Kleiven peker også på at engasjementet blant medlemsbedriftene når det gjelder sykefraværsavtalen er overraskende stort. Det er lange lister med bedrifter som ønsker å bli godkjent som inkluderende arbeidslivs-bedrift (IA-bedrift) med de fordeler det medfører. Vår ambisjon er at vi skal greie å oppnå målene i avtalen sammen, alt annet er i utgangspunktet uaktuelt.

Mennesket i fokus
Noe av det som tidligere har vært egne satsningsområder for fondet, er nå integrert i en rekke områder. Det gjelder for eksempel mangfold i arbeidslivet som er et aktuelt begrep i forbindelse med satsing på et mer inkluderende arbeidsliv. Det omfatter temaer som kjønn, innvandrere, seniorpolitikk og funksjonshemmede. Tre hovedsatsingsområder står igjen av tidligere fem, det er ledelse, organisasjon og samhandling, økt nærvær og redusert sykefravær og et enklere og bedre regelverk. – Det organisatoriske arbeidsmiljøet er avgjørende på de fleste arbeidsplasser. Lederutvikling handler blant annet om å se sammenhengen mellom hele mennesket og det gode arbeidsmiljø, ikke bare å gi økt kunnskap. Det ønsker vi mer fokus på; ikke den tradisjonelle HMS-ledelsen, men en totalledelse som er integrert i hele bedriften. Hvis vi lar mennesket få bruke mer av hele seg i jobben, legges det til rette for at de kan bruke sin kreativitet på en bedre måte og resultatet kan bli en oppadgående kurve for hele bedriften. Magnar Kleiven sier at det allerede finnes mye kunnskap om faktorer som har betydning for arbeidsmiljøet, både her i landet og internasjonalt. På mange områder har vi heller ikke tid til å vente på nye forskningsprosjekter, det gjelder for eksempel ved sykefraværsarbeidet. Det viktigste nå er ikke nye forskningsresultater, men å bruke den kunnskapen som finnes. – Vår rolle blir å samle, systematisere og spre erfaring og kunnskap til bedriftene. Vi vil derfor videreføre arbeidet med bedriftsnettverk og støtte etablering av nye. Våre HMS-rådgivere har en viktig rolle i dette arbeidet. Prosjekter som dreier seg om å etablere og vedlikeholde nettverk og erfaringsoverføring vil i stor grad bli prioritert.

Personvern og cookies