Ny rolle for arbeidsgiver

(2002)

Yrkesdykking kan være skadelig
Arbeidsmiljø og kildesortering
Helse i silisiumkarbidindustrien 

Forskere ved Fafo arbeider med et forskningsprosjekt som skal kartlegge de nye trendene i norsk arbeidspolitikk rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter. De tar utgangspunkt i arbeidsmarkedssituasjonen i Norge hvor gårsdagens arbeidsledighet dels er erstattet av knapphet på arbeidskraft. De skal også se på ande lands politikk på området og foreta en første kartlegging av norske aktørers forståelse for arbeidsgivernes utvidede rolle i et inkluderende arbeidsliv. Forsker Espen Dahl (bildet) er ledere for prosjektet som finansieres av Norsk forskningsråd. Teknologiske løsninger for gjenbruk og ressursutnyttelse av avfall er blitt grunnlag for en industri i vekst. Bioavfall er den avfallsfraksjonen som forurenser miljøet mest. Av den grunn forbys bioavfall nå på fyllingene. Tidligere undersøkelser ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at renovatører som samler inn bioavfall, er eksponert for et så høyt nivå av mikroorganismer at helseplager kan forekomme. Det er særlig påvist sammenheng mellom akutte plager i øvre luftveier og eksponeringsnivå. STAMI har gått videre med dette for å studere hva lagring av avfall i ulike typer oppsamlingsutstyr har å si for avfallets evne til å avgi såkalte bioaerosoler. Det er benyttet laboratorieforsøk med klimakammer og trommelstøvtester.
Statens arbeidsmiljøinstitutt skal sammen med Kreftregisteret forsøke å identifisere årsakene til den økte risikoen for kreft og lungesykdommer i silisiumkarbidindustrien. Dette skal gjøres ved mer detaljert kartlegging av så vel støveksponering som forekomst av lungesykdommer. Fra før har Kreftregisteret påvist en økt risiko for kreft og lungesykdommer i denne industrien. Det er også påvist en klar sammenheng mellom lungekreft og samlet eksponering for støv, men forskerne har ikke klart å identifisere en enkelt støvkomponent som årsaksfaktor.
Yrkesdykking kan til en viss grad være skadelig, det viser en doktorgradsavhandling laget av Marit Skogstad. Ved å undersøke 77 unge anleggsdykkere i en periode på seks år, har hun funnet at unge dykkere utvikler lett redusert lungefunksjon. Hørselen reduseres også, mest hos dem som er ofte under vann.

Personvern og cookies