Ny ledelsesstandard for arbeidsmiljø

Tekst: Paul Liseth (2005)

 

Skader og fravær er for mange bedrifter blitt en økonomisk trussel og er en betydelig belastning for samfunnet. Myndighetene, næringslivets organisasjoner og bedriftene har derfor i de senere år fokusert sterkt på tiltak for å få sykefravær og skader ned.

Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA), bedre verktøy for kartlegging av farer og risiko, mer aktiv kontrollinnsats fra tilsynsetatene, er viktige skritt i riktig retning. Undersøkelser har imidlertid vist at fravær og skader i stor grad kan føres tilbake på manglende holdninger og kompetanse hos de ansatte, ikke minst hos ledelsen. I denne sammenheng er det avgjørende at bedriftene har et godt ledelsessystem som sikrer systematisk, målrettet og vedvarende arbeid for å forebygge skader og fravær. De mange tiltak og kampanjer må ikke bli engangshendelser, men forankres i et helhetlig og vedvarende ledelsessystem. Ledelsessystem for arbeidsmiljø HS 18001 er en enkel og oversiktlig kravstandard, bygget opp etter samme systematikk som ISO standardene 9001 for kvalitet og 14001 for ytre miljø. Kravene innebærer en systematisk og bevisst arbeidsmåte med fokus på å stadig forbedre helse og sikkerheten til de ansatte.

Standard for godt arbeidsmiljø
Å sikre produktenes kvalitet i henhold til kundens spesifikasjoner og tilfredshet er avgjørende for bedriftenes eksistens. For hundretusener av bedrifter i den industrialiserte verden, er den internasjonale ledelsesstandarden for kvalitet, ISO 9001, ryggraden i kvalitetssikringsarbeidet. Etter samme systematikk arbeider mange bedrifter i dag for å beskytte det ytre miljø etter ISO 14001 standarden. Med bakgrunn i gode erfaringer fra ISO standardene, ble det i siste del av 90-årene utarbeidet en tilsvarende standard for å sikre et godt arbeidsmiljø. Sentrale pådrivere for denne standarden var foruten industrien selv, sertifiseringsorganer, interesseorganisasjoner, ILO, akkrediteringsmyndigheter m.fl. OHSAS 18001: 1999 «Occupational Health and Safety management systems – Specifications» er på norsk vanligvis kalt HS 18001 «Standard for arbeidsmiljø». Standarden setter krav til et systematisk og vedvarende arbeid for stadig å bedre arbeidsmiljøet, og kjennetegnes ved Strukturert vedvarende arbeid Risikostyring av tiltak Egenkontroll Standardens krav er organisert på en enkel og oversiktlig måte etter forbedringshjulet, kjent fra den avdøde kvalitetsguruen Edward Deming. Forbedringshjulet er basert på elementene PDCA ( Plan – Do – Control – Act eller på norsk ofte oversatt til Planlegge – Utføre – Kontrollere – Korrigere ). Standarden er bygget opp nesten identisk til ISO 14001 for miljøstyring og ISO 9001 for kvalitetsstyring. For mange bedrifter betyr det at eksisterende styringsdokumentasjon lett kan justeres til å inkludere HS 18001, i et felles styringssystem. Sammen med ISO 14001 dekker HS 18001 kravene til HMS ledelse i IK forskriften. Oppsummert består standarden av 4 hoveddeler, inneholdende 17 kravområder med til sammen ca. 50 «skal»-krav.

Sertifisering
En rekke land inkl. Norge, tilbyr nå akkreditert sertifisering på linje med ledelsessystemene i ISO 9001 og 14001. Sertifisering gjennomføres i praksis som for ISO standardene. Til sammen er ca. 20 bedrifter sertifisert i Norge. Les mer på: www.miljoeplan.no

Illustrasjonstekst:
Figuren viser skjematisk hvordan kravområdene inngår i de fire hoveddelene i forbedringssirkelen for arbeidsmiljø (HS) og ytre miljø (M). Planleggingssektoren for de to standardene er forskjellig, mens de øvrige kravene under utføre, kontrollere og korrigere er tilnærmet like. Arbeidsmiljø nr. 4- 2005

Personvern og cookies