Ny forskrift om asbest

(2005)

Det er kommet en ny forskrift om asbest som trådte i kraft 26. april i år. Den avløser den gamle forskriften fra 1991. Bakgrunnen for at det er laget en ny forskrift er gjennomføring av aktuelle direktiver fra EU.

De viktigste endringene er: Den nye forskriften gjøres også gjeldende for enmannsvirksomheter. Forbudet mot bruk av asbest strammes inn ved at unntakene fra forbudet innsnevres. Enkelte bestemmelser som tidligere kun gjaldt ved rivnings- og reparasjonsarbeid gjelder nå for alt arbeid med asbest – for eksempel bestemmelser om varselskilt, melding til Arbeidstilsynet og opplæring. Det stilles flere konkrete krav til innholdet i opplæringen av arbeidstakerne. Grenseverdien for konsentrasjonen av asbestfibre i luften er 0,1 fibre pr kubikkcentimeter luft. Dette samsvarer med administrative normer. Etter rivings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid skal konsentrasjonen av asbestfibre i luften likevel ikke overskride 0,01 fibre pr cm3. Helseundersøkelser av arbeidstakerne skal skje minst hvert tredje år, men innenfor dette er det større frihet for legen til å avgjøre hyppigheten av og innholdet i helseundersøkelsen. Bestemmelsene om import, fremstilling og omsetning av asbestholdige produkter tas ut av asbest-forskriften. Tilsvarende bestemmelser vil mest sannsynlig bli fastsatt i SFTs produktforskrift om kort tid. Det er arbeidsgiveren som skal sørge for at bestemmelsene i forskriften blir gjennomført. Arbeidsmiljø nr. 4- 2005

Personvern og cookies