Ny brannvernlov

Tekst: Turid Børtnes (2002)

En ny lov og brann- og eksplosjonsvern er på trappene. Den er nå oversendt Stortinget til behandling og blir sannsynligvis vedtatt snart med ikrafttredelse 1. juli 2002. Arbeidsmiljø nr.1-2002

Den nye loven skal erstatte dagens tre lover på området; lov om brannvern, lov om brannfarlige varer, væsker og gasser under trykk samt lov om eksplosive varer.

Kommunale brannvesen
Direktoratet for brann- og elsikkerhet er den sentrale tilsynsmyndighet etter loven, men kommunene får også viktige oppgaver på lokalt plan gjennom kommunale brannvesen. Det skal fortsatt være et kommunalt ansvar å sørge for et brannvesen, selv om den nye loven legger opp til større fleksibilitet enn tidligere når det gjelder etablering og drift av brannvesenet. Loven slår også fast at brannvesenet skal være rustet til å møte andre ulykker enn brann.

Ansvar hos ledelsen
Når det gjelder håndtering av farlige stoffer, slår den nye loven fast at ansvaret for sikkerheten ligger hos virksomhetens ledelse, og at ledelsen har ansvar for å etablere og gjennomføre et systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid. Ansvaret for tilsynet med virksomhet med farlige stoffer er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Det er den konkrete risiko forbundet med ulike aktiviteter og farlige stoffer som avgjør eventuelle krav om tillatelse og hvem som skal føre tilsyn. Loven gir først og fremst rammer for områdene den skal dekke. Det er derfor behov for utfyllende forskrifter. De vil bli sendt ut på høring i løpet av kort tid.

Personvern og cookies