Ny arbeidsmiljølov og IK-forskrift

(2003)
Både arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften (IK) er kommet i nye utgaver og er til salgs på Arbeidsmiljøforlaget. Begge er oppdatert i henhold til endringer og tilføyelser som er kommet den siste tiden.
Arbeidsmiljøloven har fått en rekke nye tilføyelser og endringer, blant annet som en følge av at overtidsbestemmelsene er blitt endret, blant annet er rammene for samlet årlige overtid kraftig utvidet. Videre er nye bestemmelser i forbindelse med avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) tatt inn i loven og det er kommet nye endringer i forbindelse med bevegelige helligdager. De siste endringene er en del av oppfølgingen av IA-avtalen. De innebærer en presisering av arbeidsgivers ansvar for oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte. Samtidig presiseres også arbeidstakers medvirkningsansvar på samme området. Endringer som samsvarer med dette er også tatt inn i folketrygdloven. IK-forskriften har fått endringer i kommentardelen med bakgrunn i at de tidligere brannvernlovene om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver er slått sammen til en lov. Det er også kommet endring i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, noe som får konsekvenser for tilsvarende bestemmelser i IK-forskriften. Begge de oppdaterte publikasjonene kan kjøpes hos Arbeidsmiljøforlaget som ISBN 82-7305-051-3 (Arbeidsmiljøloven) og ISBN 82-7305-056-4 (IK-forskriften). TB
Personvern og cookies