Norske ledere ikke opptatt av arbeidsmiljø

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Norske ledere sier de har interesse for HMS-arbeid, men en undersøkelse foretatt av Administrativt Forskningsfond (AFF) ved Norges Handelshøyskole viser at de færreste har kunnskap om forhold som vedrører psykososiale faktorer på arbeidsplassen.

AFF har foretatt en kvalitativ undersøkelse av 27 ledere med mest mulig variert kjønns- og aldersfordeling fra små og store bedrifter fordelt på ulike bransjer fra kunnskap- og finansbransje til transport og næring. Ved analyse av intervjumaterialet ble lederne delt inn i fire grupper som legger ulik vekt på faktorer som markedsorientering, sikker og effektiv drift, lagspill og læring og innovasjon og endring. De to første gruppene står for en mer tradisjonell kontrollerende lederstil, de to siste en større grad av fleksibilitet.

Lønnsomhet viktig
Ikke overraskende står lønnsomhet frem som svært viktig for mange av lederne. Men bare et fåtall fremhever betydningen av et godt arbeidsmiljø i den sammenheng. Det er først og fremst forhold som inntjening, omkostninger, kunde og marked som dominerer flertallets tenkning. Disse lederne viser også svært liten interesse for det som måtte eksistere av viktige arbeidsmiljøutfordringer i deres virksomhet. En annen gruppe ledere ser HMS først og fremst som regelverk og administrativt verktøy. De er i liten grad opptatt av mellommenneskelige aspekter ved arbeidsmiljøet, men kan likevel formidle en nyansert forståelse for utfordringer på området. Mange fokuserer helst på fysiske forhold, spesielt sikkerhet, mens faktorer som miljø og helse blir mindre vektlagt.

Arbeidsmiljø i fokus
En tredje gruppe er opptatt av det forskerne kaller mennesket og fellesskapet. De ser flere sammenhenger mellom utfordringer i arbeidsmiljøet og andre forhold som verdiskapning og lønnsomhet, samarbeid og utvikling og trivsel og kreativitet. Fokus er lagt på ulike former for utviklingsarbeid som fremmer et godt samarbeidsklima, som igjen krever et godt arbeidsmiljø. Denne gruppen ledere omtaler utvikling og tilrettelegging av arbeidsmiljøet som en svært sentral ledelsesoppgave. Ledere som anser ledelse som et viktig anliggende legger stor vekt på lederutvikling, teambygging og også mellommenneskelige forhold som fremmer gode samarbeidsforhold og høy ytelse, men har likevel ikke en tilsvarende interesse for hvordan et godt arbeidsmiljø kan fremme ansattes helse og trivsel.

Økt fortjeneste
Undersøkelsen viser at lederne som har få kunnskaper om HMS har størst tilbøyelighet til å forbinde dette arbeidet med kostnader for bedriften. Ledere med et positivt syn anser HMS-arbeidet som viktig for virksomheten og tar i større grad ansvar for utvikling av arbeidsmiljøet. De lederne som har mest fleksibilitet i sin lederstil, noe som gir større rom for nytenkning og mer utradisjonelle arbeidsmetoder, vektlegger også psykososiale faktorer og trivsel. De ser arbeidet med HMS som investeringer som kan gi økt fortjeneste. Lederne har ulike oppfatninger av hvilke verdier som kan føre til vekst. Mange tar utgangspunkt i et strukturert arbeid og kontrollert bruk av økonomisk midler. Når målet er nådd, kan de rette oppmerksomheten mot medarbeiderne og eventuelle miljøtiltak. Andre har motsatt utgangspunkt. Med kreative ideer som utgangspunkt legger de store vekt på kompetente medarbeidere, systematisk arbeid, arbeidsglede og fellesskap som bidrag til å oppnå målene.

Savner måleredskaper
Forskerne tror at en av grunnene til at det er liten forståelse for og kunnskap om HMS og det psykososiale arbeidsmiljøet kan være at det er mangel på gode måleredskaper som kan registrere grad av trivsel og arbeidsglede. Lederne oppfordres til selv å undersøke trivsel og arbeidsglede i egen bedrift. I dagens konkurransemarked er det sannsynlig at nettopp grad av trivsel, arbeidsglede og godt humør på arbeidsplassen er avgjørende faktorer for suksess, siden mange bedrifter ellers har like forutsetninger for drift. Forskerne oppfordrer lederne til være mer åpne, reflektere mer over hva som er mulig å gjøre i deres bedrift og vise mot i forhold til å tenke motsatt av andre. De tror at kreative, små og positive endringer kan medføre betydelig avkastning i form av økt motivasjon og arbeidsglede noe som i sin tur kan lede til redusert turnover og sykefravær.

Personvern og cookies