Norsk kulturrevolusjon?

(2012)
«Folk må vise endringsvilje» er blitt mantra for alle som foreslår omorganiseringer, nedbemanninger og bedriftssammenslåinger. Men store endringer betyr også sikkerhetsmessige utfordringer. Vil du lære mer om disse forholdene, må du melde deg på Arbeidsmiljøkongressen 17.-19. oktober. 
«Kulturrevolusjon», skrev Aftenposten, da avisen kommenterte Statsminister Jens Stoltenbergs varslede kultur- og holdningsendringer i departementer, direktorater og andre sentrale offentlige etater i 22.juli-drøftingene i Stortinget.
Men å varsle store endringer er en ting; gjennomføring er noe helt annet. Hvilke sikkerhetsmessige utfordringer vil folk bli utsatt for når ulike arbeidskulturer skal smelte sammen?
Hva gjør en språkforvirrende kommunikasjon med menneskene på en arbeidsplass i forhold til helse, miljø og sikkerhet? Slike dilemmaer vil krisepsykiater Lars Weisæth ta opp.
Disse spørsmålene er blitt brennende aktuelle etter Gjørv-kommisjonens rapport om 22. juli. Søkelyset er blitt satt på manglende og dårlig kommunikasjon, uvilje mot samarbeid over etatsgrenser og uklare ansvarslinjer.
Den kontroversielle krisepsykiater Lars Weiseth var opprinnelig foreslått som sakkyndig i 22. juli-rettssaken, men siden han hadde vært involvert med støttetjenester på Utøya og i Regjeringskvartalet, ble han betraktet som inhabil.
I sesjon 2 på Arbeidsmiljøkongressen vil Lars Weiseth holde foredrag om de sikkerhetsmessige utfordringene som oppstår når kjente arbeidskulturer brytes opp, og skal smelte sammen med andre kulturer og ledere.

Smeltedigelen NAV
Den største endringen i moderne arbeidsliv er NAV, hvor tre ulike institusjoner som trygdeetaten, arbeidsformidlingen og sosialkontorene ble slått sammen til en enhet i 2006. 18.000 ansatte fikk nye arbeidsoppgaver, mange fikk nye ledere og lederne måtte tilpasse seg en ny virkelighet. I tillegg hadde NAV fra første stund offentlighetens lys rettet mot seg, og det var store forventninger fra de store delene av befolkningen som er NAV-brukere.
I mindre målestokk skjer tilsvarende endringer i både private og offentlige virksomheter. Hva gjør dette med menneskene i de systemer som blir endret, og hvilke risiki blir de utsatt for?
Forsker og forfatter Willy Røed er den andre foredragsholderen sesjon 2 på Arbeidsmiljøkongressen. Han har doktorgrad i risikoanalyse, og vil fokusere på sikkerhet og ledelse.

Informasjon om hotell og påmelding finner dere her, Vi kan også kontaktes via kurs@arbeidsmiljo.no eller på telefon til Eva Vandeskog på tlf. 55559300.

Personvern og cookies