Norsk arbeidsliv kartlegges

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Flere store forskningsinstitusjoner er nå i gang med den mest omfattende kartleggingen av sosiale, psykologiske og organisatoriske arbeidsfaktorer på norske arbeidsplasser som noen gang er gjort. Prosjektleder er professor Stein Knardahl (bildet) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Ved å bruke data fra flere kartlegginger over en lengre periode, kan vi trekke sikrere konklusjoner om årsaker til trivsel, helse, fravær og tidlig avgang fra yrkeslivet, sier Knardahl.

Mer kunnskap
Flere enn 6.000 ansatte i norske virksomheter deltar i arbeidslivsundersøkelsen som skal undersøke hvordan arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, organisering og omstillinger påvirker den enkelte arbeidstaker.
– Dette er blant de faktorene i arbeidslivet som forskerne vet for lite om, sier Knardahl til nettstedet forskning.no.
Han nevner som eksempel mulig sammenheng mellom ryggproblemer og mistrivsel på jobben. Det er viktig å finne ut hva som påvirker mistrivselen. Det er behov for mer presis kunnskap om hva som styrer motivasjon, trivsel, helse og arbeidstakernes ønske om å bli værende i en virksomhet.
Undersøkelsen skal også kartlegge hvordan endringer i arbeidssituasjonen påvirker helsen, og hvordan endringer i helse påvirker arbeidssituasjonen.

Støtte til deltakerbedrifter
I tillegg til å fremskaffe viktig kunnskap av internasjonal kvalitet, mener Knardahl at resultatene også vil kunne brukes til forbedringsarbeid internt i de bedriftene som deltar i undersøkelsen. I tillegg til flere forskere fra STAMI deltar forskere fra Universitetet i Stavanger og det internasjonale forskningsinstituttet IRIS i arbeidslivsprosjektet.

Personvern og cookies