Normans flytteplaner truer flysikkerheten

Tekst: Turid Børtnes (2003)
Regjeringens beslutning om å flytte Luftfartstilsynet til Bodø vil føre til redusert flysikkerhet over en lengre periode, tapping av svært spesialisert kompetanse og meget høye kostnader. I verste fall kan Luftfartstilsynet miste sine internasjonale akkrediteringer, og helt nødvendig bedring av helikoptersituasjonen i Nordsjøen kan bli stoppet eller utsatt.
Dette er noen av konsekvenser ved flytting, beskrevet i en rapport laget av Hartmark Consulting AS og Luftfartstilsynet selv. Overinspektør Ørnulf Lien i Luftfartstilsynet har ikke problemer med å slutte seg til denne beskrivelsen.

Truer med utflagging
– I vår seksjon arbeider vi blant annet med selskapenes operative drift i forhold til regelverket. Dette er et arbeid som betyr mye for den daglige driften i flyselskapene. Vi har allerede fått signaler fra flere flyselskap om at de kommer til å flagge ut, det vil si etablere seg i andre land enn Norge, dersom de ikke får fornyet nødvendige tillatelser og sertifikater innen rimelige tidsrammer. Et annet stort problem som bekymrer Lien er helikoptersikkerheten i Nordsjøen. Et av de to selskapene som driver helikoptertransport av ansatte til og fra oljeplattformene, Norsk Helikopter, skal bytte ut gamle helikoptre av merket Super Puma med nye Sikorsky S-92 maskiner på flygninger for Statoil. Dels skal dette gjøres for å forbedre sikkerheten ytterligere, og dels fordi arbeidsforholdene og komforten på de gamle maskinene ikke er bra nok.

Redde passasjerer
– Vi har fått en del meldinger om støyproblemer på disse helikoptrene. Støynivået er så høyt at både mannskap og passasjerer må bruke verneutstyr. Dette er forhold vi må legge vekt på. Men det viktigste er sikkerheten, helikoptertransporten er tross alt arbeidsreisa til alle som jobber offshore. Mange har rapportert at de føler seg utrygge og redde i forbindelse med turen til og fra oljeinstallasjonene. Angsten blir ikke mindre etter ulykker eller nestenulykker. Sist høst måtte et Super Puma-helikopter nødlande på et tankskip på grunn av sterke vibrasjoner i rotoren. – Statoil og de ansattes organisasjoner har vært pådrivere i arbeidet for å bedre sikkerheten i Nordsjøen. Det vil bli en kjempeskuffelse hvis dette arbeidet må utsettes i lang tid fordi Luftfartstilsynet på grunn av flytting ikke har kapasitet til å foreta nødvendige kontroller og sertifiseringer av nye maskiner, sier Lien. I tillegg til at nye maskiner må kontrolleres i henhold til regelverket, er de også tyngre enn de gamle. Mange av helikopterdekkene er bygget for å tåle 10 tonn, de nye helikoptrene er 11,9 tonn. Det betyr at Luftfartstilsynet må vurdere om, og i tilfelle hvordan de nye helikoptrene kan bruke de gamle dekkene på en sikker måte.

Halvere dødstallene
– En forbedring av helikoptersikkerheten er et satsningsområde for Luftfartstilsynet, opplyser Lien. Gjennom to offentlige utredninger er helikoptersikkerheten offshore behandlet. Det er slått fast at det er et klart forbedringspotensial, noe som også organisasjonene for de ansatte på oljeinstallasjonene og flygerne samt oljeselskapene selv har pekt på. – Luftfartstilsynet skal lede et nytt samarbeidsforum for helikoptersikkerhet. Dette forumet skal være en pådriver for gjennomføring av risikoreduserende tiltak. En av målsettingene for dette arbeidet er at risikoen for å omkomme ved helikoptertransport på norsk kontinentalsokkel minst skal halveres i kommende tiårsperiode sammenlignet med foregående periode. Arbeidet må følges opp av Luftfartstilsynet i tillegg til Oljedirektoratet og Sjøfartsdirektoratet. – Det som er min bekymring er at ingen ting av dette gjør seg selv, vi må ha tid og anledning til å jobbe med det. Det vil vi ikke få dersom vi de neste årene skal ha fokus på flytteplaner, omorganisering og opplæring av nye ansatte i Bodø. I tillegg må vi regne med at svært mange vil slutte de kommende årene.

Omfattende oppgaver
Hovedoppgavene til Luftfartstilsynets 145 ansatte er å føre tilsyn med norsk luftfart for å sikre at aktørene, slik som flyselskap, flyplasser, luftfartøy, flygere, osv. til enhver tid oppfyller nødvendige forpliktelser for å drive sin virksomhet. De skal også påse at utenlandske aktører som driver i Norge innehar nødvendig kompetanse, utstede sertifikater og godkjenninger og følge opp og utvikle regelverket. Tilsynene skal gjennomføres etter internasjonalt fastsatte kriterier. Flyttingen, som etter planen skal skje i løpet av høsten 2006, vil medføre betydelig utskiftning av personell. – Bare fire-fem ansatte har signalisert at de vil flytte med til Bodø. Noen har allerede sagt opp, sier Lien.

– Tungt ansvar
Det flyfaglige kompetansemiljøet i Norge er svært lite, selv med lokalisering i Oslo har Luftfartstilsynet rekrutteringsproblemer. For å få tilsynet til å fungere i Bodø vil det bli nødvendig med en lang overgangsperiode for opplæring av nytt personell og muligens et avdelingskontor i Oslo-området på permanent basis. I tillegg til store engangskostnader vil driftskostnadene øke med ca 12 prosent, vesentlig på grunn av økt reisetid og bemanningsmessig kompensasjon for dette. Produktiviteten vil nødvendigvis gå ned i en lengre periode og dermed også flysikkerheten. – Samferdselsministeren har sagt at flytting av Luftfartstilsynet ikke skal gå ut over flysikkerheten. Men tilsyn med luftfart er ingen papirøvelse, vi kan ikke ta fem til ti års «pause» i flysikkerhetsarbeidet.

Personvern og cookies