Norge Rundt

I OVERKANT MORO PÅ JOBB
– Det er forsket på at humor øker lønnsomheten i bedrifter og minsker sykefraværet. Derfor er det viktig å ha ledere og arbeidstakere som skjønner effekten av latter og humor på arbeidsplassen, sier Ellen Eliseussen. Nina Dons Hansen og Ellen Eliseussen ved Sprell Arrangement, tar nå initiativ til en årlig latter-konferanse for ledere og næringslivet generelt. Penger til forprosjektet er allerede bevilget fra Innovasjon Norge, og duoen tar sikte på å arrangere konferansen i Harstad i april-mai til neste år.
Harstad Tidende 13.05.08

«SHOPPER» SIKKERHET
Mange nye aktører på norsk sokkel velger å kjøpe seg HMS-tjenester. Selskapet Proactima har hele 20 nykommere på sin kundeliste. – Faren er at selskapene ikke får HMS- og sikkerhetsarbeid «under huden», sier Anne Vatten, tilsynsdirektør i Petroleumstilsynet. Vatten registrerer at en del av de nye aktørene finner alternative metoder for sitt HMS-arbeid. Hun understreker at operatøren må ha både bestillerkompetanse og evalueringskompetanse. – Det vil si at selskapene må kjenne risikoen i den aktiviteten de driver, og dersom de ikke har kompetansen selv, må de kunne bestille inn denne kompetansen, sier Vatten.
Stavanger Aftenblad 14.05.08

VIKARKABALEN GÅR OPP
– Bortsett fra en og annen vakt, har vi faktisk fått dekket opp alle hullene i sommerferien med vikarer. Det er vi godt fornøyd med, sier virksomhetsleder for hjemmetjenesten i Tønsberg, Grethe Johnsen. – Vi hadde suksess med å tilby et ekstra vakttillegg til vikarene i fjor sommer, og gjentar tilbudet i år – rett og slett fordi dette er en gulrot som virker, sier kommunaldirektør Karen Kaasa i Nøtterøy kommune.Gulroten består i et tillegg på 500 kroner pr. vakt på dag, kveld og i helgene, samt 700 kroner ekstra for en nattevakt.
Tønsberg Blad 14.05.08

BEKYMRET OVER VOLD I SKOLENE
Utagerende atferd på skoler og institusjoner er en viktig årsak til det høye sykefraværet i Porsgrunn kommune. Det går fram av et notat som rådmannen har lagt fram for politikerne. Til sammen 28 virksomheter i kommunen hadde et sykefravær på over ti prosent i årets tre første måneder. Av disse er 11 knyttet opp mot barn og unge, deriblant skoler. Sju av virksomhetene er innen omsorgssektoren. Kommunens HMS-avdeling vil ta spørsmålet opp med miljøretta helsevern for om mulig sammen kunne yte bistand til virksomheter som har behov for det.
Porsgrunn Dagblad 15.05.08

Personvern og cookies