Noen råd når arbeidsulykken rammer

(2002)

Hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke, må du oppsøke lege i umiddelbar. Dette er meget viktig i det man raskt kommer i gang med hensiktsmessige tiltak for å begrense følgene av skaden, og man sikrer bevis for at skaden faktisk har skjedd og hvordan den arter seg. Forsikringsselskapene legger stor vekt på de opplysninger som fremkommer om skaden ved første legekontakt. Det legges også stor vekt på tidsaspektet – hvor lang tid det tar før man oppsøker lege etter at skaden har skjedd. Når en du har gått sykemeldt over en viss tid, eller har pådratt deg utgifter på grunn av en arbeidsulykke eller sykdom bør skaden meldes til forsikringsselskapet. Arbeidsgiver har ansvar for å melde yrkesskader til trygdekontoret og forsikringsselskapet. Skaden meldes ved utfylling av forsikringsselskapets skadeskjema. Bruk tid på å fylle ut skademeldingen slik at alle punkter er riktig og presist utfylt. Ved beskrivelsen av hvordan skaden faktisk skjedde må hendelsesforløpet komme klart frem slik at man unngår tvil om hva som har skjedd. Det er skademeldingen som danner grunnlaget for selskapets vurdering av om skaden er dekningsmessig under forsikringen – om den kan godkjennes som en yrkesskade eller ikke. Riktige og presist utfylte skademeldinger er viktig! Følg opp saken jevnlig overfor primærlege, arbeidsgiver, trygdekontoret og forsikringsselskapet. Send fortløpende inn krav til forsikringsselskapet for utgifter og tap som er en følge av skaden. Som skadelidt vil forsikringsselskapet be om å få fullmakt til fortløpende å innhente helseopplysninger. Vær kritisk i forhold til de opplysninger du oversender, eller gir forsikringsselskapet fullmakt til å innhente. Kontakt advokat for å få hjelp til å vurdere fortløpende utspill fra forsikringsselskapet, herunder valg av medisinsk sakkyndig og forsikringsselskapets erstatningstilbud.

Personvern og cookies