NHO negativ til lovendringsforslag

Tekst:  Turid Børtnes (2002)
Arbeids- og administrasjonsdepartementet har sendt et forslag om endringer i arbeidsmiljøloven til høring, men har fått en heller lunken mottakelse blant høringsinstansene. Særlig er arbeidsgiversiden med NHO i spissen svært negativ.
NHO reagerer både på det organisasjonen kaller en ubalanse i endringsforslagene i tillegg til at de overhodet ikke ser noe behov for å forandre arbeidsmiljøloven nå. Mye av intensjonene bak forslagene blir ivaretatt av avtalen om inkluderende arbeidslivsvirksomheter (IA-virksomheter). Dessuten vil en endring i arbeidsmiljøloven på dette tidspunkt, gripe forstyrrende inn i det arbeidet arbeidslivslovutvalget skal legge fram i september 2003.

LO-forslag
LO på sin side har behandlet saken som en vanlig høringssak og sendt sine kommentarer til departementets forslag om endringer. Landsorganisasjonen peker på en rekke mangler, blant annet at opplæring bør stå mer sentralt når det gjelder arbeidsgivers plikt til å utarbeide oppfølgingsplaner for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Videre at arbeidsgiver må kunne dokumentere hva som er gjort. I de tilfellene der arbeidsgiver ikke har mulighet til å tilby ansatte annet arbeid, for eksempel i yrker der det stilles strenge krav til helse, vil en samarbeidsavtale mellom flere virksomheter være en mulighet.

Sterkt uenig
NHO mener det er en klar ubalanse i forslagene som er lagt frem. Endringer i arbeidsmiljøloven må i større grad enn nå legge vekt på den plikten arbeidstaker har til å medvirke til bedring av arbeidsmiljøet og i oppfølging av sykefravær, blant annet plikt til å ta del i forbedringstiltak. Det er viktig å legge vekt på tiltak for å fremme det gode arbeidsmiljøet, og mindre vekt på diagnoser, fremhever arbeidsgiverne, som ønsker forsterket fokus på nærværsfaktorer. – Det skal lønne seg å arbeide, mener NHO, som er fornøyd med reduksjonen av arbeidsgiveravgiften så langt for arbeidstakere over 62 år, men mener den må trappes ytterligere opp. Konklusjonen er likevel at NHO er sterkt uenig i at det gjøres endringer i arbeidsmiljøloven nå. Trekk høringen tilbake og send hele forslaget over til arbeidslivslovsutvalget.

Flere går imot
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) går også mot endringsforslagene, med til dels samme begrunnelse som NHO. Men i Ukeavisen Ledelse og Næringsliv går de lenger, der advarer de mot lovfestede krav om at arbeidsgiver skal tilpasse arbeidsplassen til arbeidstakers sykdom samt lage oppfølgingsplaner for at den enkelte sykmeldte skal kunne vende tilbake til jobben. Årsaken til det er at en arbeidsgiver som ikke klarer å følge opp den sykmeldte gjennom skriftlig rapportering vil kunne bli erstatningspliktig overfor arbeidstakeren, mener forbundet. Dessuten legges det for ensidig ansvar på arbeidsgiver. Forslaget om å utvide retten til tilrettelegging av arbeidstiden for sykmeldte så langt det er mulig, finner heller ikke nåde for forbundets øyne. I tillegg advarer de sterkt mot en utvidelse av tiden for oppsigelsesvern ved sykdom.

Personvern og cookies