NHO kritisk til økt arbeidsgiverperiode

Tekst: Morten Dahl (2000)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) reagerer – ikke overraskende – skarpt på at regjeringen i sitt reviderte nasjonalbudsjett vil skyve en større del av sykelønnskostnadene over på bedriftene. Den såkalte arbeidsgiverperioden er foreslått utvidet fra 16 dager til tre uker.

NHO reagerer spesielt på forslaget fordi det kommer midt oppi Sandman-utvalgets arbeid, som skal fremme sin innstilling 15. september i år. Utvalget har fått i oppdrag av regjeringen å utarbeide forslag som kan redusere og forebygge sykefravær og overgang til uførepensjon.

Ifølge NHO har Norge den mest generøse sykelønnsordningen og det høyeste sykefraværet i Norden. Tall fra organisasjonen viser at sykefraværet ifølge deres egen statistikk i fjor var på 6,5 prosent. De tilsvarende tallene for Sverige og Danmark var på rundt 4 prosent.

Nå viser imidlertid en fersk rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) at endringer i folketrygdens lover og regler for lønn under sykdom ikke på noe vis påvirker folks sykefraværsatferd. Rapporten slår fast at det meste av fraværsøkningen vi har sett de senere årene kan forklares av endringer i arbeidsstyrken.

 

Store merkostnader

Men ett av hovedpoengene til NHO er at arbeidsgiverne i privat sektor vil bli påført en årlig merkostnad på 700 millioner kroner hvis forslaget om utvidet arbeidsgiverperiode får gjennomslag. Ifølge NHO utgjorde de samlede kostnadene ved sykelønn anslagsvis 19 milliarder kroner i fjor.

– Forslaget om økt arbeidsgiverperiode skjer altså i en periode med stigende sykefravær. Det føles dypt urettferdig at det skal strammes inn på arbeidsgiversiden uten at det skjer noe som helst i forhold til arbeidstakerne, sier leder i NHOs styringsgruppe for mindre bedrifter, Boye Arntzen. Han tror forslaget spesielt vil ramme små og mellomstore bedrifter.

Også NHO-president Leif Frode Onarheim mener at forslaget er et tilbakeslag for arbeidet med å redusere sykefraværet.

– Myndighetene gjør ikke noe med problemets kjerne med sitt forslag; det altfor høye sykefraværet, sier han i en kommentar.

 

@1:Dette er arbeidsgiverperioden:

  • Det gis full lønn (100 % kompensasjon) ved sykefravær inntil ett år.
  • Arbeidsgiver dekker kostnadene første del av perioden (16 dager)
  • Folketrygden  resten av tiden.
  • Arbeidsgiverperioden ble utvidet fra 14 til 16 dager for to år siden
  • Det er i dag 282.000 uførepensjonister i Norge.
  •  Norge vil få en nytilgang av uførepensjonister på ca. 34.000 hvert år framover (Kilde: Rikstrygdeverket)
  • Det betyr at det vil være 342.000 uførepensjonister i år 2005.
Personvern og cookies