Nettverk for økt nærvær

Tekst: Helge Fagerlie Nilsen (2002)

 

10 små og mellomstore bedrifter i to nord-norske kommuner er med i et litt spesielt arbeidslivsprosjekt. Nettverket skal jobbe før økt nærvær på arbeidsplassen. Tiden de investerer i det litt spesielle forsøket skal bedriftene å få igjen i form av bedre evner til å ta vare på viktig arbeidskraft og reduserte utgifter til sykefravær. Prosjektet støttes økonomisk av arbeidsmiljøfondet til NHO.

– Prosjektet er nylig startet, og skal kjøres i et år. En litt spesiell modell skal prøves ut, og gjennom dette skal vi bygge et nettverk som en møteplass for dialog og kommunikasjon. Vi vil vise at økt nærvær gir en positiv effekt for bedriftenes evne til å finne gode løsninger, og skape et godt klima gjennom bedre dialog på arbeidsplassene, sier HMS-rådgiver og organisasjonsutvikler Anita White Olsen ved HMS-senteret Vesterålen A/S. Alle deltakerne er Inkluderende Arbeidslivbedrifter, og antallet ansatte i de 10 deltakende bedriftene er fra 8 til i drøyt 70. Noen er store bedrifter i lokal målestokk, men de fleste er mindre handels- og servicebedrifter. Totalt er det 311 ansatte som omfattes av forsøket. I tillegg til å jobbe for økt nærvær på arbeidsplassen skal prosjektet også arbeide med å få flere bedrifter til å tegne IA-avtale.

Dialog og forståelse
Det er et delmål å få de ansatte til å bruke et nytt regelverk, nye roller og muligheter for å ta vare på egen helse. Ved å snakke med hverandre og utveksle erfaringer skal deltakerne finne frem til bedre løsninger, og bli mindre opptatt av problemer. HMS-senteret Vesterålen arrangerer og organiserer prosjektet på vegne av bedriftene. Daglig leder Hill Øien, som snart er ferdig utdannet spesialist i arbeidsmedisin, deltar aktivt i prosjektstyringen. Firmaet ble etablert i 1993, og er eid av 22 bedrifter i Vesterålen. Selskapet har cirka 100 bedrifter, med rundt 2.500 ansatte, som faste kunder. Senteret betjener kunder i hele regionen. Denne består av fem kommuner, med cirka 33.000 innbyggere. Formålet er å drive med forebyggende og helsefremmende arbeid i arbeidslivet.

Avgjørende betydning
I søknaden til NHO skriver prosjektlederne at senteret i arbeidet mot bedrifter og offentlig virksomhet har høstet mange erfaringer i arbeidet med å få ned sykefraværet. Det viktigste de har sett er at selve samtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er avgjørende for å finne frem til gode løsninger. De har også erfart at mange av de ansatte ennå lever i «gamle dager». Generelt mener prosjektlederen også at mange ledere mangler erfaring med, og kunnskap om, personalverktøy og kommunikasjon. En del ledere synes også det er vanskelig å få formidlet videre at sykefraværsoppfølging handler om omsorg, og ikke kontroll. Noen synes terskelen for å ta en samtale med en ansatt som har helseplager, ofte kan bli for høy. HMS-rådgiveren mener erfaringen deres viser at rutiner kan ufarliggjøres gjennom åpenhet mellom leder og ansatt. Senteret føler at mange ledere i de små og mellomstore bedriftene i regionen ønsker å utvikle sin kompetanse på den mellommenneskelige siden.

Konkrete tiltak
Bedriftene har forpliktet seg til å utarbeide rutiner for konstruktive samtaler med ansatte som har, eller står i fare for å få helseplager. De to første av i alt syv konkrete tiltak i fremdriftsplanen er allerede gjennomført. Det hele startet med å få på plass IA-avtaler med alle bedriftene. Anita White Olsen sier dette har vært en til dels tung modningsprosess i flere av bedriftene. I de neste månedene skal det holdes tre nettverksmøter. Disse er for både ledere, verneombud og/ eller tillitsvalgte. På planen står også to arbeidsverksted for ledere, der de skal jobbe med dialogen som redskap for økt nærvær. Etter avtale med hver bedrift skal det gjennomføres bedriftsintern opplæring av de ansatte. Det skal også utarbeides informasjonsmateriell, og bedriftene vil få målrettet og kontinuerlig veiledning av HMS-rådgivere. Dette tiltaket er et prosjekt som skal arbeide med holdningsendring, og ikke et sykefraværsprosjekt. Vi ønsker å få i gang en diskusjon om det at det fortsatt er lov å være syk, understreker Anita White Olsen.

Personvern og cookies