Nei til påbudt jobbtrim

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Nesten ingen vil ha påbudt trim i arbeidstiden, i hvert fall ikke på den måten Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått det. Bare to av 14 høringsinstanser er enige med Høybråten i forslaget om at «arbeidsgiver skal vurdere fysisk aktivitet for arbeidstaker som et ledd i det systematiske HMS-arbeidet».
Departementet har fremmet forslaget som en egen del i den nye arbeidslivslovens bestemmelser om systematisk HMS-arbeid. Forslaget er kommet som en oppfølging av Stortingets behandling av Stortingsmeldingen «Resept for et sunnere Norge» med sikte på å bedre folkehelsen. Det skal innarbeides i arbeidslivsloven som legges frem før påske. Verken arbeidsgivere eller flertallet av arbeidstakerne vil ha et slikt påbud. Faginstanser som Arbeidstilsynet går i mot og det gjør også Moderniseringsdepartementet og Nærings og Handelsdepartementet. Det siste skriver i sitt høringssvar at slik detaljregulering kan føre til byråkrati og irritasjon blant virksomheter over statlig reguleringsiver. Moderniseringsdeptet mener at det ikke er noen oppgave for dette departementet å bedre den generelle folkehelsen, det bør overlates til folkeopplysningen. Det er bare Folkehelseinstituttet som uforbeholdent slutter seg til departementets forslag. Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon er også positive, men tar forbehold om at arbeidsgiver får et mer forpliktende ansvar og at arbeidsforholdene legges til rette for mer fysisk aktivitet. Arbeidsmiljø nr.1 – 2005
Personvern og cookies