Nedgang i sykefraværet IA-arbeidet virker

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

– Det finnes praktisk talt ikke motsetninger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere når det gjelder sykefraværsarbeid og HMS. Det som er viktig er at begge parter tror på dette, sier Steinar Aasnæss, sekretariatsleder for Idébanken – inkluderende arbeidsliv. Nå ser det endelig ut til at arbeidet er i ferd med å gi resultater, sykefraværet er på vei ned etter en jevn oppgang gjennom flere år.

Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for annet kvartal i år viser en nedgang til 7,2 prosent fra 7,9 prosent i samme tidsrom i fjor. Det innebærer en reduksjon på nesten ni prosent i det samlede sykefraværet. Det er det legemeldte fraværet som har gått ned, det egenmeldte ligger uendret på 0,7 prosent.

PIL har nådd målet
Det private næringslivet kan vise til størst nedgang, mens offentlig sektor sliter fortsatt. Prosessindustriens Landsforening (PIL) har nådd ett av målene i IA-avtalen med en nedgang i sykefraværet på 23 prosent siden IA-avtalen ble inngått i 3. kvartal 2001. Det viser tall for tredje kvartal i år. Statistikken gjelder 700 medlemsbedriftene i PIL med til sammen 47.000 ansatte. Sykefraværet i PIL-bedriftene ligger nå på samme nivå som i 1993 -94. Der i gården er man ikke i tvil om at det er IA-avtalen som er årsaken til den positive utviklingen. Fagsjef Tore Hurlen i PIL ser optimistisk på den videre utvikling, han peker på at utviklingen i prosessindustrien tidligere har vist seg å være en god indikator på utviklingen i hele næringslivet. Andre næringer kan melde om en tilsvarende utvikling, for eksempel fiske- og havbruksnæringen som har hatt en reduksjon i fraværet på 20 prosent på ett år.

Suksessfaktorer
Aasnæss peker på flere faktorer som må til for å lykkes med sykefraværsarbeidet. Det er avgjørende at det er enighet om mål og arbeidsmetoder innad i virksomheten. God og tilstrekkelig informasjon er en forutsetning for et godt samarbeid. Alle parter må medvirke for at det skal bli oppslutning om tiltakene og alle skal føle eierskap til det som besluttes. Lederne har en nøkkelrolle, de må tro på arbeidet og få andre med seg. Kartlegging og analyse, for eksempel av arbeidsmiljøet, må følges opp med handling. Han fremhever også betydningen av å legge vekt på hva en kan gjøre i stedet for å fokusere på begrensningene.

Mange virkemidler
Idebanken – Inkluderende arbeidsliv, som er finansiert av staten som et ledd i sykefraværsarbeidet, formidler blant annet kunnskap om de forskjellige virkemidlene innenfor IA-arbeidet. Det er for eksempel tilretteleggingstilskudd for å omskolere arbeidstakere som ikke kan fortsette med sitt vanlige arbeid på grunn av en helseskade til andre oppgaver i bedriften. Andre kan få yrkesrettet attføring for å få hjelp til å skifte både arbeid og arbeidsplass. Dette skjer i samarbeid med arbeidsgiver, kontaktperson fra arbeidslivssenteret og trygdekontorets saksbehandler og kanskje rådgivende trygdelege. Trygdeetaten har også hatt et virkemiddel i Kjøp av helsetjenester for å korte ned ventetiden for arbeidstakere som går og venter på behandling og operasjon. Men det har vært et problem med en del av virkemidlene at reglene har vært noe uklare og de er blitt inndratt når den offentlige kassa har vært tom, det har også vært tilfelle for tilretteleggingstilskuddet.

Personvern og cookies