NAV satser på storbyene

Tekst: Turid Børtnes (2007)

Mer enn hver femte person på yrkesrettet attføring har en psykisk lidelse. NAV forsterker satsingen på tiltak i de større byene i Norge for å få flere ut i jobb. 

I 2006 var det øremerket 40 millioner kroner til storbysats­ingen i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Dette prosjektet startet i fjor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger og er i år utvidet med byene Kristiansand og Bodø. Den overordnede målsettingen for satsingen er å bistå personer med psykiske lidelser slik at de helt eller delvis kan komme i arbeid eller annen meningsfylt aktivitet. – Samtidig skal prosjektet bidra til å utvikle felles kompetanse på området arbeid og psykisk helse på tvers av etatene, opplyser Erik Oftedal, direktør for Arbeid og Aktivitet i NAV. Målgruppen for satsingen er personer med alvorlige til mode­rate psykiske lidelser. I løpet av de siste tolv årene er tallet på yrkeshemmede med en psykisk diagnose nesten blitt tredoblet, fra 7.900 i 1994 til 21.200 i 2006. Hver fjerde er mellom 20 og 29 år. Evaluering av storbysatsingen så langt viser betydningen av individuell oppfølging. Deltak­erne som er intervjuet forteller om økt livsglede og økt selvtillit, opplevelse av å bli hørt og trodd. Å få arbeidspraksis har vært viktig for dem. Hittil har tiltaket dreid seg mye om å avklare den enkeltes situasjon og muligheter. Evalu­eringen viser at prosjektet nå bør gå inn i en fase hvor bistand til å komme i jobb blir mer sentralt. Tiltaket er finansiert over opptrappingsplanen for psykisk helse.

Personvern og cookies