NAV må ikke gamble med tilliten

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

– Det stilles allerede spørsmål ved den nye etatens menneskesyn, sier Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU og fastlege. 

– Etikk er et stort ord, jeg tenker på politikk som etikk anvendt på samfunnet, fastslo Westin på en arbeidsmiljøkonferanse som nylig ble avholdt i regi av KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. – Problemet ved velferdsstaten vår, arbeidslivet og velferdsordningene, er at folk settes på sidelinja. 70.000 arbeidstakere faller utenfor arbeidslivet, det er altfor mange. Bærekraftige velferdsordninger er avhengige av et velfungerende arbeidsliv. På begynnelsen av 1990-tallet så vi store endringer i næringslivet. Nye ledelsesideologier, som New Public Management, vektla hvordan den offentlige forvaltningen kunne oppstykkes, omstilles, delprivatiseres, slankes og konkurranseutsettes. – Ingen kan være i tvil om at disse massive omstillingsprosessene har medført utrygghet, arbeidsledighet og kroniske helseplager. Slike hendelser gjør veien til legen og trygdekontoret kortere, hevder Westin.

Piskes rundt
– Det skjer store endringer i velferdsordningene, og da tenker jeg ikke bare på AFP-ordningen, pensjonsordningen og uførepensjonen, men også på organiseringen av velferdsstaten, poengterer Westin. Han viser til sammenslåingen av trygdekontorene, arbeidsformidlingen (Aetat) og sosialkontorene til NAV – Ny arbeids- og velferdsetat. – Det er grunnleggende trekk ved NAV-reformen som gjør meg urolig. For brukerne har det trygdepolitiske klimaet mye å si, hvordan du for eksempel blir møtt av saksbehandlere og leger. Det stilles allerede spørsmål ved den nye etatens menneskesyn. Vi har kunnet lese i avisene om trygdesøkere som piskes omkring med tiltak som først og fremst oppleves ydmykende. Westin mener at den største utfordringen for de nye NAV-kontorene er å videreformidle opplevelsen av at disse institusjonene er «våre», at de er der for alle, og at de er et uttrykk for våre solidariske fellesverdier.

NAV – litt ditt
– Vi må se på hvilke mekanismer det er som dytter folk ut i trygdeordningene, og ta tak i disse. Westin er redd for at NAV får mer og mer til felles med de private forsikringsselskapene, og oppleves som en motpart. – Det som så pent heter samarbeid og «en dør» til velferdstjenestene kan raskt lede i retning av mer behovsprøving. Det særegne ved de nordeuropeiske velferdsstatene var at de greide å ta et oppgjør med fattigforsorgens nedverdigende tradisjoner gjennom innføring av statlige og rettighetsbaserte trygdeordninger for uføre og arbeidsledige. – Skal vi ha en troverdig velferdsetat, må den opptre med troverdighet, sier han, og skjeler samtidig til Coop med slagordet: «Coop – litt ditt». – Vi må få «NAV – litt ditt», det er denne typen holdning NAV må tilegne seg, og det kan bli en utfordring. De nye NAV-kontorene må greie å videreformidle opplevelsen av at disse institusjonene er «våre», at de er der for alle, og at de er et uttrykk for våre solidariske fellesverdier, konkluderer han.

Personvern og cookies