NAV evalueres i seks år

(2007)

NAV-reformen, som blant annet innebærer at Aetat, trygdeetaten og sosialkontorene slås sammen til en etat, skal evalueres over et tidsrom på seks år.
Det er Rokkan-senteret som har fått i oppdrag å evaluere reformen i samarbeid med en rekke andre institusjoner i perioden 2007-2013. Evalueringen skal blant annet belyse NAV-reformens innvirkning på de ansatte. Prosjektleder Anne Lise Fimreite sier til Aftenposten at det ikke er overraskende at ansatte i NAV allerede nå varsler om usikkerhet og uro rundt reformen. Så omfattende omorganiseringer skaper ofte misnøye, stress og utrygghet. En viktig del av vurderingen av NAV er å belyse om reformen har ført til flere i arbeid og færre på stønad, om det er blitt enklere for brukerne og om Arbeids- og velferdsforvaltningen er blitt effektivisert som følge av reformen. Det er Forskningsrådet som er oppdragsgiver for evalueringen, som har et budsjett på 41 millioner kroner.
Personvern og cookies