NAV bifaller regelendringer

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Et mer fleksibelt regelverk vil gi brukerne bedre og flere tiltakstilbud.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) foreslår endringer i regelverket for arbeidsrettede tiltak og tjenester. – De foreslåtte regelendringene vil gjøre det enklere for NAV å bistå dem som sliter med å få fotfeste i arbeidslivet og gi dem den hjelpen de trenger for å komme i jobb, hevder direktør for Arbeid og aktivitet i NAV, Erik Oftedal, i en kronikk i Dagsavisen. Departementet forslår at det innføres en ny midlertidig inntektssikringsordning med arbeidsavklaringspenger (AAP). – De som i dag mottar enten tidsbegrenset uførestønad, rehabiliteringspenger eller attføringspenger skal slippe å bekymre seg for at de må hoppe fra en ytelse til en annen. De skal i stedet motta AAP fram til det er avklart om de kan komme tilbake i jobb, meddeler Oftedal. Forslagene skal gi brukerne et bedre og mer individtilpasset tiltakstilbud, samt gi Arbeids- og velferdsetaten en mer oversiktlig og ryddig verktøykasse. Tiltak og tjenester skal gjøres tilgjengelig for alle som har behov for bistand og ikke være forbeholdt spesielle målgrupper. Men det vil fortsatt være tiltaksvarianter som er særskilt tilpasset brukere med mer omfattende og langvarig behov for bistand. NAV som har som oppgave å finne fram til de tiltakene som passer den enkelte, har utviklet en ny metodikk for å gjøre slike vurderinger mer systematiske. Arbeidsevnemetodikken skal ligge til grunn for de kommende endringene på ytelses- og tiltaksområdet, samt inngå i oppfølgingsarbeidet. Departementet planlegger å ­iverksette endringene i løpet av første halvår 2009.

Personvern og cookies