Når kulda setter inn

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Gradestokken har for alvor funnet blåfargen, men akkurat når det er for kaldt til å arbeide er ikke fastsatt.

Ekstrem kulde kan oppleves som ubehagelig, og du blir mindre effektiv. Nedsatt fingerferdighet, presisjon og tempo er klassiske symptomer. Dessuten kan muskelstivhet oppstå, og reumatiske plager forsterkes. Enkelte blir også mer mottakelige for infeksjoner.

VO kan gripe inn
Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å plan- og tilrettelegge for forventede temperaturvariasjoner. Dersom for eksempel ikke normalt varmt tøy gir tilstrekkelig vern mot kulda, har arbeidsgiver ansvar for å stille med nødvendig ekstrabekledning til disposisjon. Dette regnes som personlig verneutstyr, og skal bekostes av arbeidsgiveren.
Faktorer som temperatur, vind og fuktighet avgjør opplevelsen av hvor kaldt det er. Selv om ikke Arbeidsmiljøloven gir noen spesifikke temperaturgrenser, så kan verneombudet (VO) avbryte arbeidet dersom det mener at temperaturen innebærer umiddelbar risiko for sikkerhet og helse.

Må avtales med arbeidsgiver
Kortvarig kuldebelastning grunnet tekniske problemer, eller ekstrem værsituasjon, kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Du har likevel ikke rett til å gå hjem av temperaturproblemene alene. Blir du derimot syk som følge av dette, er det selvsagt en helt annen sak.
Har du behov for pauser, forskjøvet arbeidstid eller eventuelt å avbryte arbeidet, må dette avtales med arbeidsgiver. Derfor er det viktig å ta opp eventuelle kuldeproblemer med arbeidsgiver, gjerne via VO eller arbeidsmiljøutvalget. Bedriftshelsetjenesten er også en mulighet dersom bedriften er tilknyttet en slik ordning. Dersom problemene ikke kan løses på annen måte kan Arbeidstilsynet tilkalles, og eventuelle pålegg om tiltak kan gis.

Aktuelle tiltak
Ved kuldeproblemer på jobben, anbefaler Arbeidstilsynet følgende tiltak:
– Tetting av vinduer og dører
– Sluser mot trekk
– Ekstra varmekilder, eventuelt forbedret isolasjon
– Flytte arbeidsplassen vekk fra kulde og trekk
– Justere luftmengder og temperatur i ventilasjonsanlegg
– Endre driftsmåten for varmeanlegget ved for eksempel å øke nattetemperaturen

Kilde: Arbeidstilsynet

Personvern og cookies