Når er bilen en arbeidsplass?

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Hvert år dør åtte-ti personer i forbindelse med bilkjøring i jobben og mange flere blir skadet. Spørsmålet for mange er; når er de egentlig på jobb under bilkjøring og dermed dekket av yrkesskadeforsikringen?  

– Problemstillingen er ikke enkel, det er mange unntak i regelverket, sier Morten Gaarder som er jurist og fagkyndig på området ­gjennom sitt arbeid med yrkesskadekapitlet i folketrygdloven.

Ikke reiseveien
Hovedregelen er klar, yrkesskadedekning gjelder arbeidstakere, som er medlemmer av folketrygden, mens de er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Skaden må ha sammenheng med arbeidssituasjonen For mange av oss er dette greit nok, men likevel havner svært mange i gråsonen. Spørsmålet er hva er arbeidssted og hva omfatter egentlig arbeidstiden? – Den viktigste regelen er at reise til og fra arbeidsstedet ikke er dekket. Det er ikke avgjørende om arbeidstakeren får lønn for den tiden. En som er innom et ordinært arbeidssted før vedkommende drar videre ut på et jobboppdrag har ikke dekning for reisen til arbeidsstedet, men dekning på den videre reisen. Personer med ambulerende oppdrag, for eksempel hjemmesykepleiere, har heller ikke dekning hjemmefra til første pasient eller oppdragssted, men dekning resten av dagen mellom oppdragene, bortsett fra hjemreisen. Gaarder opplyser at yrkesskadetrygden skal dekke den særlige risiko arbeidet representerer. Reise til og fra jobben representerer en trafikal risiko, og er ikke noe arbeidsgiveren kan påvirke.

Ingen regel uten unntak
Det er to lovfestede unntak fra denne regelen: Reisen er likevel dekket når veien til arbeidet innebærer en spesiell risiko. Aktuelt eksempel nå er linjearbeidere som skal rydde kraftlinjene for store snømengder på Sørlandet. Den omfatter også hvis arbeidsgiver organiserer arbeidstakeres transport til jobben. For eksempel renholdsansatte som kjøres hjemmefra i en liten buss til de forskjellige arbeidsstedene. Da er det arbeidsgiver som overtar den trafikale risikoen. I tillegg har det utviklet seg en praksis som omfatter enkelte andre unntak: Hvis en arbeidstaker har hjemmekontor og starter eller avslutter arbeidsdagen der før vedkommende reiser ut på jobboppdrag, vil reisen være dekket. Men det gjelder ikke hvis hun eller han drar direkte hjemmefra ut på en jobb.

Gunstige betingelser
Reise fra hjem til jobb er også dekket ved hvilende vakt i hjemmet under forutsetning at det er snakk om en utrykning, for eksempel brann eller ambulansekjøring, men ikke ellers. Yrkessjåfører som har bilen stående hjemme har dekning, men dette må være avtalt med arbeidsgiver på forhånd. En arbeidstaker anses også å være yrkesskadedekket på reise hjemmefra til overnattingssted eller til første arbeidssted der arbeidstakeren er på tjenestereise og må overnatte utenfor hjemmet. Det samme gjelder til nytt overnattingssted, men ikke fra hotellet til første kunde/arbeidssted. De som rammes av en yrkesskade eller -sykdom, har rett til forskjellige ytelser etter særskilte bestemmelser. Det er arbeidsgiver som finansierer yrkesskadeordningen, både den lovpålagte yrkesskadeforsikringen og folketrygdens utgifter.

Personvern og cookies