Næringslivet vil selv forebygge sykefravær

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Næringslivet i Verdal kommune har satt i gang et prosjekt som skal fange opp arbeidstakere før de blir sykmeldte og sørge for forebyggende tiltak som gjør at de kan fortsette i arbeidslivet.

– Vi ønsker å komme inn så tidlig at vi kan forebygge sykefravær, ikke bare reparere skadene, sier Stein Roger Sundland, leder for prosjektet. Sundland viser til et samfunnsregnskap som SINTEF teknologi og samfunn har laget. Her går det frem at samfunnet vil spare tre kroner for hver krone som investeres i IA Ørin AS, som prosjektet heter.

Forebygge
IA Ørin er et samarbeidsprosjekt mellom et nettverk av bedrifter i Verdal med storbedriften Aker Kværner Verdal som en viktig medspiller. Aetat og trygdeetaten i Nord-Trøndelag fylke er med som samarbeidspartnere. Prosjektet bygger på IA-avtalen og skal ikke være en konkurrent til det offentlige sykefraværsarbeidet eller de eksisterende bedriftshelsetjenestene, men et supplement som skal lette deres arbeid. Torolf Kvello, leder i Verdal Næringsforum har stor tro på prosjektet. Næringslivet i kommunen er i vekst med rundt 3.000 arbeidsplasser med Aker Kværner Verdal som den største bedriften. Men det finnes også mange langt mindre virksomheter, og de vil ha problemer med å skaffe alternativt arbeid til arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldte og kanskje falle ut av arbeidslivet. – Det er meningen at de bedriftene som er med i IA Ørin skal fungere som en slags vekslingsbank. De skal kunne tilby arbeidstakere som har behov for en annen type arbeid, en plass i en annen bedrift som avlastning for en periode. Men det skal fortsatt være det opprinnelige arbeidsstedet som har arbeidsgiveransvaret for vedkommende.

Finansieringen
Kvello forteller at prosjektet har fått god mottakelse i næringslivet og blant arbeidstakerne, men det gjenstår en del holdningsskapende arbeid. Prosjektet skal delvis finansieres med en avgift som det lokale næringslivet selv skal betale og delvis ved støtte fra det offentlige. Det er meningen å sette i gang prosjektet 1. januar, men det avhenger av tilstrekkelig økonomisk støtte, blant annet fra Arbeids- og sosialdepartementet. Nåværende arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen har tidligere stilt seg svært positiv til prosjektet. – For å få til et virkemiddelapparat må vi tilføres noen kroner. Jeg har god tro på at det går bra, samfunnet tjener på at arbeidstakere ikke ender i trygdesystemet eller med uførepensjon.

Tar ansvar for hverandre
Sundland mener at næringslivet vil bli en mer effektiv IA-aktør når de får bruke pengene selv. – Hvis vi venter med å sette i verk tiltak til en arbeidstaker er sykmeldt, går det fort et par måneder før det settes inn virkemidler for å få vedkommende tilbake til arbeidslivet igjen. Da kan det være for sent. Det er enklere å gjøre noe mens folk fortsatt er i arbeid. – Vi vil fange opp folk før det går så langt og sette i gang umiddelbart før skaden har skjedd. Ved å bruke de mulighetene som finnes i bedriftsnettverket, kan vi omplassere en person i løpet av kort tid. Bedriftene i nettverket skal ta gjensidig ansvar for å bidra med tilrettelegging av arbeidsoppgaver for hverandres ansatte. En som står i fare for å få en belastningsskade i en bedrift, kan bli en ressursperson i en annen. Det gjelder å se mulighetene og ellers spille på lag med alle parter, slik som tillitsmannsapparat, bedriftshelsetjeneste og Arbeidslivssenteret. IA Ørin skal nå bygge opp et virkemiddelapparat som skal hjelpe til med å avklare hvem som skal få tilbud om bistand og legge til rette for de som går inn i ordningen. Tiltaket er tenkt som et pilotprosjekt over tre år. Arbeidsmiljø nr. 8-2005

Personvern og cookies