Nå vet vi hva som er «sunne» yrker

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Personer som arbeider med ledelse, administrative oppgaver og kontorarbeid har lite plager og sykemeldes lite. Derimot rapporterer malere, bønder, ansatte i fiskeforedlingsindustrien og kvinnelige servitører og sjåfører om mye helseplager og mange sykemeldinger.

Dette viser en fersk undersøkelse om «Arbeidsrelaterte plager i Hordaland» utført av Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen. – Det har vært lite systematisk kunnskap om forekomst av ulike helseplager innen forskjellige yrkesgrupper i Norge, sier professor Bente Moen som har ledet arbeidet med undersøkelsen. Det er et stort behov for kunnskap på området, offentlige statistikker er ofte mangelfulle. Det kan føre til at avgjørelser om forebyggende tiltak tas på et for tynt grunnlag.

Første i sitt slag
Undersøkelsen bygger på en stor befolkningsundersøkelse av mer enn 22.000 personer mellom 40 og 44 år i Hordaland, der deltakerne blant annet ble spurt om helsetilstand, yrke og næring. Det er ikke tidligere gjort ved andre lignende befolkningsundersøkelser i Norge. Deltakerne ble spurt om fysisk og mental helse, hjertekarsykdommer, angst, depresjon, eksem, luftveisplager, «hvite fingre», muskel-skjelettlidelser, sykefravær, kjemisk overfølsomhet og psykososiale forhold. Analyser av svarene viser at de som arbeider med ledelse, administrative oppgaver og kontorarbeid stort sett har lite plager som kan knyttes til yrket. Da er det verre for kvinnelige sjåfører som er en utsatt gruppe. De plages blant annet av luftveislidelser, muskel- og skjelettplager, kjemisk overfølsomhet og stress. Resultatet er hyppige sykemeldinger. Mannlige sjåfører plages også av muskel-skjelettlidelser og stress, men sykemeldes i langt mindre grad.

Fiskeforedling
Kvinner som arbeider i fiskeforedlingen, der det er svært mye ensidig gjentatt arbeid, er en spesielt utsatt gruppe når det gjelder muskel-skjelettplager, og de har også en del angst og stress. De får oftere lengre sykemeldinger. Litt overraskende er kvinnelige lærere innen yrkesfaglige retninger en yrkesgruppe med mye plager som angst, eksem og muskel-skjelettlidelser. Forskerne bak undersøkelsen ser ikke bort i fra at dette kan ha sammenheng med tidligere yrkesbelastninger fordi denne gruppen oppgir at de har vært svært kort tid i nåværende yrke. Andre kvinnelige yrkesutøvere med mye sykemeldinger og lidelser er ansatte innen hotell- og restaurantnæringen. Kvinnelige ansatte innen pleie- og omsorgsyrker har plager med eksem og muskel-skjelett, men forskerne har funnet ut at de likevel ikke sykemeldes særlig ofte. Menn i samme yrkeskategori, derimot er ofte sykemeldt.

Menn i utsatte yrker
En meget utsatt gruppe er mannlig malere og overflatebehandlere, der har forskerne funnet en høy forekomst av plager i luftveiene og i muskel-skjelett, hvite fingre, angst, depresjon, kjemisk overfølsomhet og stress. Denne yrkesgruppen tar ut svært lite egenmeldinger, men sykemeldes ofte av lege. Mannlige bønder har lite sykemeldinger, men rapporterer om eksem og depresjoner. Andre yrkeskategorier med menn med mange plager, men lite sykemeldinger er mekanikere og ansatte i bygg og anlegg og i oljeindustrien. Forskerne anbefaler en rekke tiltak på grunnlag av resultatene i undersøkelsen, blant annet å bedre livs- og arbeidsforhold for malere, bønder og ansatte i fiskeforedlingsindustrien. De har også funnet at mange er utsatt for vibrasjonsskader og ønsker regler for bruk av håndverktøy som vibrerer for å forebygge flere slike skader. Det er behov for mer forskning på dette området, mener prosjektleder Bente Moen, blant annet for å finne sammenhenger mellom helse, jobb og livsstil.

Personvern og cookies