Myte om utenlandske sykepleiere

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Det er en myte at norske helseinstitusjoner oversvømmes av utenlandske sykepleiere. I 2002 var bare 2,3 prosent av sykepleierne utenlandske.

Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse viser at andelen utenlandske sykepleiere har gått ned, det gjelder særlig svenske sykepleiere og dels danske og finske. Undersøkelsen viser videre at hele 87 prosent av personer med helse- og sosialfaglig utdanning i alderen 16 til 66 år var i jobb 1. oktober 2001. Dette er en stor andel sammenlignet med gjennomsnittsbefolkningen. Men ikke alle arbeider innen helse- og sosialtjenestene, og deltidsandelen er høy. – Til sammenligning viser undersøkelsen for samme tid at bare 76 prosent av totalbefolkningen var i arbeid, opplyser prosjektleder Tonje Køber i SSB.

Store variasjoner
Variasjonen mellom yrkesgruppene er stor, viser tallene fra SSB. Lege og tannlegespesialister har hele 98 prosent yrkesdeltakelse, mens 77 prosent av utdannede fotterapeuter er i jobb. I de store yrkesgruppene sykepleiere og hjelpepleiere er sysselsettingen henholdsvis 89 og 82 prosent. Andelen som arbeider utenfor helse- og sosialvesenet varierer mye fra yrke til yrke. Det gjelder for eksempel 16 prosent av legene og 12 prosent av sykepleierne. For farmasøyter og bioingeniører og en rekke andre yrkesgrupper er arbeidsmarkedet utenfor denne næringen enda større, blant annet innen produksjon og salg av legemidler. Til sammen arbeider 22 prosent med helse- og sosialfaglig utdanning utenfor helse- og sosialvesenet. Ni prosent av helse- og sosialutdannede arbeider i offentlig administrasjon og 13 prosent i andre næringer. Men mange jobber likevel innenfor fagfeltet sitt, for eksempel innen bedriftshelsetjenesten eller i forskning og undervisning.

Mye deltid
Andelen som jobber deltid er høy innen denne utdanningskategorien. Regnes arbeidstiden om i fulle årsverk, finner man at de 87 prosent som var i jobb, arbeider til sammen 78 prosent årsverk. Men dette tallet viser ikke hvor mange arbeidstimer de faktisk jobber, statistikken omfatter ikke fraværstimer og overtidstimer, bare avtalt arbeidstid. Sykefravær og svangerskapspermisjon er derimot med i statistikken. Justeres tallene for dette fraværet går årsverkprosenten ned til 70. Fortsatt er det få som er ansatt i utleiefirmaer, men andelen er økende. 0,3 prosent av sykepleierne har et slikt ansettelsesforhold. Kvinner dominerer helse- og sosialfagene med 86 prosent. Mennene har gjennomgående noe høyere sysselsettingsprosent enn kvinnene.

Personvern og cookies