Myndighetene følger opphoggingsbransjen

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har hatt et møte med Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) og representanter for forbund i LO som organiserer arbeidstakere innen forskjellig offshorevirksomhet for å drøfte forholdene knyttet til fjerning, opphogging og gjenvinning av offshoremoduler. ASD har lovet å følge opp saken.
Konklusjonen er at dagens regelverk er bra, men at etterlevelse av regelverket og koordinering av tilsynsmyndighetene er sentrale forbedringspunkter. Departementet vil innta en føre-var holdning og følge den opp i forhold til de aktuelle etatene, samt videreformidle inntrykkene fra møtet. Petroleumstilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens arbeidsmiljøinstitutt har allerede satt i gang en viss koordinering. Samtidig påpeker departementet at arbeidstakerne selv må varsle myndighetene dersom aktiviteten ikke skjer på forsvarlig vis. Opphogging og fjerning av gamle offshoremoduler og skip er karakterisert som Norges farligste yrke. I løpet av den relativt korte tiden denne næringen har vært drevet i Norge har det skjedd flere dødsulykker og de involverte er utsatt for stor helsefare. OFS, som har tatt initiativ til møtet med departementet, mener at virksomheten er ute av kontroll og styring, det er mangel på kunnskap og systemer og det er stor risiko for kjemisk eksponering, også ved kortvarig høy eksponering.

Hvem har ansvaret?
Fellessammenslutningen foreslår derfor at det stilles store krav til utførelse og kompetanse ved slike arbeidsoperasjoner og at operatøren blir gjort ansvarlig samt at regelverket blir klarere. De argumenterer også varmt for et arbeidsmiljøprosjekt som skal gjennomføres ved Haukeland sykehus bare finansieringen kommer i orden. Det er foreløpig bevilget 300.000 kr til en prosjektbeskrivelse fra Oljeselskapet Total. Representantene for de andre fremmøtte foreningene, LOs Olje og gassutvalg, Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet støttet disse synspunktene. Arbeidsmiljø nr. 5- 2005

Personvern og cookies