Mot diskriminering av funksjonshemmede

Tekst Morten Dahl (2001)

Vil styrke de funksjonshemmede

I dag inneholder paragraf 55 A i Arbeidsmiljøloven bestemmelser mot diskriminering ved ansettelse på rase-etniskgrunnlag og homofil legning. Nå vil kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad at det også innføres et tilsvarende forbud mot diskriminering av funksjonshemmede.

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt forslaget ut på høring, og har også hatt et møte med aktuelle instanser. Forslaget fra departementet går kort og godt ut på en utvidelse av diskrimineringsforbudet slik at det også blir forbudt å forskjellsbehandle funksjonshemmede ved ansettelse.

 

Bedre vern

– Målsetningen med forslaget er først og fremst å gi funksjonshemmede et bedre vern i arbeidslivet. Et forbud mot diskriminering av funksjonshemmede på arbeidsmarkedet, vil være et viktig ledd i arbeidet med å nå et av de overordnede mål i regjeringens arbeidslinje, sier Brustad i en kommentar til høringsforslaget. Hun mener det er ønskelig med et arbeidsliv med plass til alle der ingen utsettes for usaklig forskjellsbehandling.

Forslaget innebærer ikke bare en forsterkning av de funksjonshemmedes rettigheter, fordi departementet også vil innføre sanksjonsbestemmelser for å gjøre diskrimineringsforbudet mer effektivt for alle grupper som er omfattet av den samme lovbestemmelsen.

 

Nedslående rapporter

Bakgrunnen for forslaget om å endre paragraf 55 A i Arbeidsmiljøloven er to ferske rapporter fra Senter mot etnisk diskriminering og Utlendingsdirektoratet, som begge slår fast at dagens forbudsbestemmelse ikke fungerer etter intensjonen.

– For å gjøre diskrimineringsforbudet mer effektivt, foreslår departementet bestemmelser om opplysningsplikt for arbeidsgiver, deling av bevisbyrden og erstatningsansvar. Det er viktig at alle grupper som utsettes for diskriminering i arbeidslivet sikres et effektivt vern mot forskjellsbehandling, enten det er på grunn av hudfarge, opprinnelse, seksuell legning eller funksjonshemming, sier Brustad videre.

 

Kun likebehandling

Forslaget stiller kun krav til likebehandling av de arbeidssøkende og inneholder ingen kvoteringsregler eller regler om positiv forskjellsbehandling. Det nye forslaget skal sikre at intensjonen med forbudet mot diskriminering oppnås, og bygger på tilsvarende regler i likestillingsloven, den svenske særlov om forbud mot diskriminering av funksjonshemmede, samt EU-direktiv om likebehandling.

 

Personvern og cookies