Mobbeprosjekt på tomgang

Tekst: Paul Norberg (2005)

Hvor langsomt skal det offentlige få lov til å jobbe før det kreves resultater? Det er nå 20 måneder siden statsminister Kjell Magne Bondevik i sin nyttårstale oppfordret til kamp mot mobbing på arbeidsplassen. Hittil har ingenting skjedd i bedriftene.

Det er riktignok satt ned en prosjektgruppe, med forankring i Arbeidstilsynet. Det er etter hvert blitt bevilget 9,5 millioner kroner til prosjektet. Og en del forskere har lagt fram sitt mobbemateriale i flere sammenhenger overfor ulike grupper av fagfolk. Men mobbingen skjer ikke på fagseminarer. Den skjer på arbeidsplassene, og her mangler det tiltak og aktive handlinger for å komme dette plagsomme, og farlige, problemet til livs.

Rolleavklaring
I dette nummeret av Arbeidsmiljø forteller sentrale aktører i prosjektet Jobbing uten mobbing at det hittil er brukt mye tid på rolleavklaring. Altså rollefordeling mellom partene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet, arbeidslivssentrene og bedriftshelsetjenestene. Er det mulig å bruke 20 måneder på å avklare rollene til de overordnede aktørene i et slikt prosjekt? Det er sjelden jeg fremhever Arbeidsmiljøsenteret i denne lederspalten, men her skal jeg gjøre et unntak. 26. mai 2004, altså for 15 måneder siden, foreslo Arbeidsmiljøsenteret overfor Arbeids- og administrasjonsdepartementet (ASD) og NHO å gjennomføre et prosjekt i tråd med statsministerens nyttårstale-intensjoner. Hovedinnholdet var å utvikle informasjonsmateriell i form av en «verktøykasse», produksjon av en håndbok mot mobbing, utvikling av egne websider og konkret opplegg for aktivt markedsarbeid for å få dette utbredt over hele landet. Prosjektet skulle starte opp 1. september 2004 og vare til 31. desember 2005. Kostnadsrammen var satt til drøyt 1,6 millioner kroner, og Arbeidsmiljøsenteret søkte om til sammen 1,2 millioner kroner. Altså et langt lavere beløp enn det som siden er blitt bevilget til Jobbing uten mobbing. Søknadene ble avslått.
I dag, 15 måneder etter at Arbeidsmiljøsenterets søknad ble sendt, sier prosjektleder Anne Gjertrud Fugletveit at sekretariatet er i ferd med å lage informasjonsmateriell i form av en «verktøykasse» til bruk ute i virksomhetene. Hun understreker at bedriftsledere og ansatte trenger kunnskap og økt kompetanse, og at det er viktig å få til et godt fungerende nettverk av HMS-aktører rundt virksomhetene. Utmerket! Men det var faktisk dette Arbeidsmiljøsenteret påpekte overfor myndighetene kort tid etter Bondeviks nyttårstale. Den konklusjonen ble gjort uten at det kostet en eneste krone. Og kampanjen ute på arbeidsplassene kunne allerede ha pågått ett år nå, hvis myndigheter og partene i arbeidslivet hadde ønsket det. Hvis prosjektet Jobbing uten mobbing skal ha noen som helst fornuftig funksjon, må de snarest slutte med rollefordelingsdiskusjoner og interndiskusjoner, og se til å komme seg ut på arbeidsplassene. Det er der mobbingen foregår.

Personvern og cookies