Misnøye med HMS-lov for elever

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Stor misnøye med HMS-lov for elever

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets (KUF) forslag om å lovregulere skoleelevers arbeidsmiljøforhold får hard medfart i mange av høringsuttalelsene fra fagmiljøer, lærer- og elevorganisasjoner. De fleste ønsker en langt mer forpliktende lovtekst enn i KUFs forslag.

Det er bred enighet om at det er positivt at departementet fremmer et slikt lovforslag etter initiativ fra Stortinget. Men svært mange av høringsinstansene er kritiske til begrensningene i lovteksten.

 

– Svært skuffet

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) går så langt som å skrive at de er svært skuffet over høringsutkastet. De mener at en så svak bestemmelse som den foreslåtte ikke vil kunne føre til en reell forbedring av inneklimaet for landets elever. Hensynet til økonomi settes foran hensynet til barns og unges arbeidsmiljø og helse.

Som Arbeidsmiljø skrev i nummer 6 er det ikke meningen at lovforslaget skal få noen økonomiske konsekvenser. Det representerer ingen endringer i kravene til arbeidsmiljø for elever, disse bestemmelsene er allerede tatt inn i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Hensikten med å lovregulere dette er å synliggjøre og understreke bestemmelsene, uttaler KUF.

NAAF mener at dersom lovbestemmelsen skal bli forpliktende, må Arbeidsmiljølovens strafferettslige ansvar legges til grunn.

 

Økonomi

Heller ikke Norsk Lærerlag er mye fornøyd, de mener primært at det må lages en egen arbeidsmiljølov for elever, sekundært at bestemmelsene tas inn i opplæringsloven og privatskoleloven. Uansett må loven gjelde både psykisk og fysisk arbeidsmiljø og det må innføres statlig tilsynsmyndighet med sanksjonsmuligheter.

Elevorganisasjonen (EO) mener det er positivt med en lovbestemmelse på området, men synes det fremlagte forslaget verken er offensivt eller tilfredsstillende. Det vil ikke klare å sikre elevene et tilfredsstillende arbeidsmiljø. De etterlyser blant annet hensynet til det psykososiale arbeidsmiljøet, noe som ikke er nevnt i lovforslaget. Videre ønsker de elevverneombud på hver skole og formell rett til å klage på arbeidsmiljøet.

 

– Ansvarsfraskrivelse

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn vil at regelverket skal styrkes, samtidig som kommunene gis nødvendig økonomi og faglig veiledning for oppgaven.

Andre høringsinstanser er også opptatt av økonomi, skal elevene få et bedre arbeidsmiljø, må det koste. Det er en ansvarsfraskrivelse av KUF å ikke foreslå at det bevilges penger til gjennomføring, skriver Foreldreutvalget for grunnskolen.

Departementet vurderer nå hvor det nye lovforslaget skal plasseres i forhold til gjeldende lover og regelverk samt hvor mye som må endres og hva man kan bygge videre på. Det er ikke klart når forslaget skal gå til videre behandling. Loven vil uansett ikke tre i kraft før siste halvdel av neste år.

Personvern og cookies