Minst fornøyd med NSB og NAV

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Mest fornøyde er vi med folkebiblioteket, Vinmonopolet og høyskoletilbudet. Minst fornøyd er vi med blant annet plan- og bygningskontoret, NSB og NAV. Det går frem av Innbyggerundersøkelsen, utført av Synovate. Den måler innbyggernes tilfredshet med kommunale, fylkeskom-munale og statlige tjenester.
– Dette viser at offentlige tjenesteytere jevnt over gjør en god jobb med å sikre kvalitet av sine tjenester. Samtidig har flere sektorer og virksomheter et for-bedringspotensial, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.
Innbyggerundersøkelsen viser at 94 prosent av innbyggerne er fornøyd eller svært fornøyd med å bo og leve i Norge. Nesten like mange, 89 prosent, er fornøyd med kommunen de bor i. Samtidig mener mange at det er vanskelig å komme fram til rett person i forvaltningen, og mer enn halvparten av oss mener at det offentlige sløser med ressursene.
– Det er alvorlig at innbyggerne oppfatter offentlig ressursbruk på denne måten. Noe av det viktigste de kommende årene er å jobbe for at staten får mest mulig igjen for pengene vi setter inn, sier Aasrud.

Personvern og cookies