Mindre belastningsskader i omsorgssektoren

Tekst: Morten Dahl (2000)

Belastningsskader i pleie- og omsorgssektoren synes å være nedadgående. Det går fram av Arbeidstilsynets kampanjeaksjon tidligere i høst. 27 prosent av i alt 875 alders- og sykehjem  fikk varsel om pålegg etter aksjonen. Det tilsvarende tallet to år tidligere var 60 prosent.

Arbeidstilsynet kontrollerte hvordan alders- og sykehjem håndterte tunge løft og annet fysisk belastende arbeid. Det ble blant annet sett nærmere på om de ansatte hadde fått opplæring i forflytning av pasienter, om nødvendige hjelpemidler var tilgjengelige og hvorvidt de ble brukt. I tillegg sjekket tilsynet om arbeidet ble organisert slik at de ansatte fikk hjelp til å flytte pasienter eller hadde mulighet for å bruke hjelpemidler.

I 1998 var det mer enn 60 prosent av institusjonene som fikk varsel om pålegg etter en tilsvarende aksjon. I år var tallet altså nede i 27 prosent.

 

Mangler planer

– Det er tydelig at disse institusjonene har gjort en god innsats siden vår forrige aksjon. Det som det fortsatt skorter på, er at altfor mange ikke har en løpende oversikt over forhold som kan gi belastningslidelser, sier prosjektleder Lisbet Samdahl Høiden i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). Hun poengterer at mange derfor ikke har utarbeidet planer og gjennomført tiltak for å redusere risikoforholdene.

Arbeidstilsynets aksjon avdekket at ved 15 prosent av institusjonene ikke arbeidsgiver sørget for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter for å unngå uheldige løft og belastninger. Men dette er noe det kanskje ikke skal fokuseres for mye på, da det viser seg at det har vært en halvering av kunnskaps- og ferdighetsmangelen siden 1998. Antallet som ikke kjenne til rutinene for tunge løft og forflytninger osv, er også blitt halvert i løpet av toårsperioden – fra 30 til 15 prosent.

Fortsatt er det nesten en av 10 arbeidstakere som ikke får assistanse ved tunge løft, viser aksjonen, som var en del av en større europeisk aksjon mot belastningsskader.

 

Årsak til utstøtning

– Jeg er glad for at pleie- og omsorgssektoren viser en så tydelig fremgang i arbeidet med å forebygge belastningslidelser blant de ansatte, sier kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad.

– Belastningslidelsene er hovedårsaken til utstøtning fra arbeidslivet gjennom sykefravær og uføretrygding. Gjennom å snu denne negative utviklingen, kan arbeidstakerne spares for helseplager og lidelser, og samfunnet beholder folk i arbeid fremfor at de presses over i passive trygdeytelser. Ikke minst er dette viktig innenfor den hardt pressede pleie- og omsorgssektoren, sier statsråden.

Personvern og cookies