Mildere dommer i Kampen-saken

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Lagmannsretten har opprettholdt en dom på betinget fengsel for uaktsomt drap for to arbeidsledere etter dødsulykken på Kampen skole i 2002, men Oslo kommune og ett byggefirma er blitt frifunnet. 

Et annet byggefirma er frifunnet på et punkt i tiltalen og har fått redusert bot.
Saken ble først behandlet av Oslo tingrett i februar i 2005, men dommen ble anket og 15. juni avsa Borgarting lagmannsrett ny dom. Den innebærer at dom for uaktsomt drap under skjerpende omstendigheter opprettholdes for en arbeidsformann med betinget fengsel i 120 dager. Det samme gjelder en byggeleder som er idømt betinget fengsel i 90 dager for uaktsomt drap.
To svenske bygningsarbeidere omkom i ulykken da et tak raste sammen i forbindelse med rivningsarbeider ved Kampen skole. Retten finner det bevist at ulykken skjedde på grunn av manglende sikring underveis i arbeidet ved at bærende vegger ble revet før støttekonstruksjoner var på plass. Dette var noe de to dømte burde ha tatt hensyn til.

Oslo kommune frifinnes
I tingretten ble Oslo kommune idømt en bot på 100.000 kroner for brudd på den tidligere arbeidsmiljølovens paragraf 85, men er frifunnet for dette i lagmannsretten.
Begrunnelsen er at Oslo kommune hadde engasjert et eksternt firma som prosjektleder og at dette firmaet blant annet skulle utpeke en koordinator for HMS, noe som ble gjort. Siden kommunen hadde valgt profesjonelle medhjelpere og det underveis i prosjektet ikke ble gitt melding om avvik, hadde ikke kommunen foranledning til å gripe inn i riveprosessen.

Redusert bot
Et entreprenørfirma som ble idømt en bot på 500.000 kr for brudd på byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven i tingretten er også frifunnet i ankesaken. Retten kom til at verken dette firmaet eller et annet byggefirma hadde ansvar etter byggherreforskriften og det samme gjaldt for tiltalen om brudd på arbeidsmiljøloven for entreprenørfirmaets del.
Men det andre byggefirmaet ble domfelt for brudd på arbeidsmiljøloven og idømt en bot på 100.000 kr, mot en bot på 150.000 kr som ble ilagt av tingretten. Dette firmaet var blant annet arbeidsgiver for rivingsarbeiderne på Kampen skole og skulle lage en egen arbeidsinstruks for rivearbeidet med nødvendige sikkerhetstiltak, noe som ikke ble gjort.

Personvern og cookies