Midlertidig ansatte har økt helserisiko

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Arbeidstakere med midlertidig ansettelse har høyere risiko for helseskader enn ansatte med fast jobb. Det viser forskningsresultater fra en rekke forskjellige miljøer.
Spesialist i arbeidsmedisin ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Knyt Skyberg har sett på forskningsresultater om sammenhengen mellom helse og midlertidig arbeid samt helse i forhold til omstillinger og nedbemanninger. Konklusjonene er klare, midlertidig ansettelse på kortvarige kontrakter og nedbemanning gir økte helseplager, større sykefravær og også økt risiko for død. Skyberg la frem resultatene av litteraturstudien som var gjort på området på forsommeren i forbindelse med fremlegget av den nye arbeidsmiljøloven. Forskerne ved STAMI har ikke lagt skjul på at de er skeptiske til den nye loven når det gjelder arbeidsmiljø og helse. – Det har ikke dukket opp noe som svekker vår oppfatning på dette området, sier Skyberg. Han og hans forskerkolleger håper nå at politikerne vil ta hensyn til den kunnskap man har på dette området.

Redde for jobben
En finsk undersøkelse fra kommunesektoren viser at midlertidig ansatte har langt høyere helserisiko og flere psykiske plager enn fast ansatte. De skårer også lavt på jobbtilfredshet og har større risiko for yrkesskader. Til gjengjeld har de lavere sykefravær, noe som antagelig skyldes at de ikke våger å være borte fra jobb av redsel for å miste den, mener arbeidsmedisineren. Sykefravær behøver altså ikke å fortelle den hele sannhet om sykelighet. Forskningsresultatene viser også at de som blir igjen etter en nedbemanning har økt risiko for sykdom, blant annet hjerte- og karsykdommer, depresjoner og andre psykososiale problemer. Det kan skyldes at jobbusikkerheten øker og egenkontrollen over arbeidet minker etter en nedbemanning. En annen årsak kan være økt arbeidspress.

Personvern og cookies