Mer samarbeid om HMS

(2004)

Mindre byråkrati og mer samarbeid skal styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet her i landet. Arbeidstilsynet får nå det formelle ansvaret for å koordinere etatene som fører tilsyn etter Internkontrollforskriften.

Det er foruten Arbeidstilsynet, Statens forurensningstilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens strålevern og Statens helsetilsyn som skal koordinere arbeidet på HMS-området.
Bedre ressursbruk
Samordningen skal gi mindre byråkrati, bedre ressursutnytting og bedre tilsyn med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten. Koordineringsansvaret skal blant annet omfatte styrende dokumenter for tilsyn, opplæring av tilsynspersonell, større og landsdekkende kampanjer og aksjoner og videreutvikling og drift av det felles nettstedet hmsetatene.no. Et viktig mål med samordningen er å utnytte ressursene i arbeidslivet og tilsynsetatene mer effektivt enn i dag gjennom mest mulig enhetlig oppfølging av virksomhetene. Dobbeltrapportering og unødig innsending av dokumentasjon fra virksomhetene til flere myndigheter skal unngås. At tilsynsetatene samordninger planlegging, gjennomføring og oppfølging av kampanjer, opplæring og andre tiltak overfor arbeidslivet vil redusere den samlede tids- og ressursbruk og føre til mindre dobbeltarbeid. Koordineringen skal også sikre nødvendig erfaringsoverføring og legge til rette for utvikling av felles tilsynsstrategier. I tillegg til tilsynsoppgavene vil viktige samarbeidsområder i tiden fremover være regelverksutvikling, informasjon og veiledning.

Personvern og cookies