Mennesket: risiko eller ressurs

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

– Ulykker skyldes ofte redusert oppmerksomhet, sier psykolog Carina Sundström-Frisk.

Jo mer aktiv man er, dess større sjanse er der for at man gjør en feil, konstaterer Sundström-Frisk. Når det gjelder nestenulykker, er det ofte menneskelige inngrep som forhindrer at det gjøres feil.

Agerer på autopilot
Psykologen deler opp handlingene våre i kalkulerte handlinger og intensjonelle handlinger. Ved kalkulerte handlinger har vi tenkt igjennom hva vi skal gjøre og sannsynligheten for at ulykker vil inntreffe, er sterkt redusert.
Intensjonelle handlinger derimot, utøver vi nærmest som en ryggmargrefleks, uten å tenke oss om, noe som kan få fatale konsekvenser.
– Vi styres av visse grunnbehov, og vil helst selv bestemme hvordan vi skal oppføre oss, noe som kan gjøre at vi overser regler og bestemmelser.

Må korrigere feil
Sundström-Frisk hevder at vi har dårlig kunnskap om egne begrensninger og stor tro på egen kontroll, noe som gjør at vi tar risker. Dette gjelder spesielt unge mennesker. Det koster mer å endre seg enn å gjøre som man alltid har gjort.
– Er det ingen som påpeker eller korrigerer oppførselen vår, endrer vi heller ikke vanene/uvanene våre. Derfor er det så viktig at ledere og kolleger retter på oss når vi gjør en feil. Det gir oss ny læring.
– Det er viktig med påminnelser fordi vi ikke alltid sjøl ser hva vi gjør.
Sundström-Frisk viser til Behaviour-Based Safety som en metode som kan benyttes.
– Den er omdiskutert, men kan være nyttig.
Gjennom observasjon registreres atferd som er sikker og atferd som kan føre til skader og ulykker. Deretter setter man inn mottiltak for forhindre uønsket atferd.

Unge i bygg- og anlegg
Forsker Kari-Anne Holte, fra IRIS (International Research Institute of Stavanger) har studert unge mennesker i bygg- og anleggsbransjen i Rogaland. 673 lærlinger har fått tilsendt spørreskjema angående sikkerhet. Statistikk og forskning viser at de unge skader seg mer enn de eldre, men mens de eldre er mest utsatt for fall, er det stikk og kutt som dominerer blant de unge. De unge er også mer eksponert fordi de gjør mer av det fysiske arbeidet.

Lett påvirkelig
– Årsaker til at unge skader seg mer kan være at de mangler erfaring og er lett påvirkelig når det gjelder holdninger og adferd, sier Holte.
De yngre arbeidstakerne er imidlertid flinkere til å innrapportere risikoadferd og har større tiltro til sikkerhetssystemene. De eldre er mer negativ til ledelsens håndtering av sikkerhet og risiko.
Når det gjelder HMS-opplæring i skolen har nesten 90 prosent fått opplæring i bruk av vernesutstyr. Men på grunn av manglende erfaring, er det vanskelig for dem å sette utførelsen av arbeidsoppgavene i et HMS-perspektiv.

Sikkerhetsklima
Forsker Kari Kjestveit, IRIS, er opptatt av sikkerhetsklima. Sikkerhetsklimaet brukes for å beskrive arbeidstakernes opplevelse av hvordan sikkerhet blir håndtert på arbeidsplassen.
Oppfatningen av sikkerhetsklimaet blir gjerne målt ved bruk av spørreskjema.
– Vi vet at et godt sikkerhetsklima er grunnleggende for å oppnå sikre arbeidsoperasjoner, sier Kjestveit.
Sikkerhetsledelse, sikkerhetsinvolvering, sikkerhetssystemer, bruk av prosedyrer, arbeidspress og kompetanse har betydning for sikkerhetsklimaet og ulykkesinvolvering.

Personvern og cookies