Menn dominerer sykdomsstatistikken

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Fortsatt er det slik at det meldes om langt flere arbeidsrelaterte sykdommer hos mannlige arbeidstakere enn hos kvinnelige, henholdsvis 84 prosent og 16 prosent.  

I 2007 mottok Arbeidstilsynet nesten 2.900 meldinger om arbeidsrelatert sykdom fra landets leger. Bedriftslegene står for to tredjedeler av meldingene. Dette er rundt 10 prosent færre enn foregående år, men atskillig flere enn i 2005. Disse tallene sier likevel ikke så mye fordi bare en liten del av de arbeidsrelaterte sykdommene blir meldt til Arbeidstilsynet (AT). I bransjer med god overvåking av ansattes helse, vil sykdomstallene kunne ligge langt høyere enn i andre bransjer uten at dette er et tegn på at disse bransjene er mer utsatt for sykdom enn andre. Men AT presiserer at meldingene har stor betydning ved tilsyn overfor den enkelte virksomhet.

Mest støyskader
Statistikken viser at det er store variasjoner i hvilke diagnoser som meldes for kvinner og menn. Typiske kvinnelidelser, som muskel- og skjelettlidelser, gir ikke rett til yrkesskadetrygd. Det kan føre til at færre slike sykdommer meldes inn, i motsetning til lidelser som gjelder flest mannlige arbeidstakere. Meldinger om støyskader dominerer, langt over halvparten av meldingene i fjor dreide seg om støy. Svært mange av disse skadene skyldes gamle arbeidsforhold. Sykdommer i åndedrettsorganene utgjør også en betydelig andel av meldingene som Arbeidstilsynet mottar. Av disse er det flest tilfeller av astma og en del kols. De fleste diagnosene i hud er knyttet til eksem og dermatitt. Dette er lidelser som svært ofte forverres i tilknytning til arbeidssituasjonen. Hovedvekten av meldingene i 2007 gjaldt personer i alderen 40 til 66 år. Flere av disse kan ha blitt eksponert for sykdomsfremkallende forhold i tidligere arbeidsforhold. Problemer i relasjon til overordnede er viktig årsak til skadelige arbeidsmiljøforhold. I tillegg kommer de fysiske faktorene, som støy, asbestfiber, sopp og muggsopp, løsningsmidler og vibrasjoner

Personvern og cookies