Med piercing i tunga og slange rundt halsen

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Har du en godt synlig tatovering eller piercing, kan en mulig arbeidsgiver kvie seg for å ansette deg.

Piercing i nesa og tatoveringer på armene er ikke noe uvanlig syn i dagens samfunn. Det er blitt mote, kjendiser, popgrupper og moteskapere går i bresjen og skaper nye «behov», spesielt merkbart i ungdomsmiljøene. Enkelte arbeidsgivere vegrer seg for å ansette arbeidstakere med synlige piercinger og tatoveringer, eller de påbyr dem å fjerne piercingene og å dekke til tatoveringer for å unngå at de støter kundene.

Begrenset styringsrett
– Betyr dette at arbeidsgiver har mulighet til å forby sine ansatte å ha synlige tatoveringer og piercinger, hvor langt kan en arbeidsgiver eventuelt gå i sin styringsrett? – Det er vanskelig å svare generelt på dette, sier Dorthe Henden Clark, juridisk rådgiver hos Arbeidstilsynet. – Det finnes ingen regler i arbeidslivet som tar opp dette konkret. Arbeidsgiver har i utgangspunktet styringsrett i forhold til det å kunne forby sine ansatte å ha synlige tatoveringer og piercinger. Imidlertid kan denne retten begrenses av diskrimineringsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og av bestemmelsene i diskrimineringsloven. Andre lovbestemmelser kan også ha innvirkning på arbeidsgivers adgang til å gi et slikt forbud, påpeker Henden Clark. Hun poengterer videre at styringsretten kan sies å være begrenset av at forbudet må være saklig begrunnet, og da i forhold til den jobben arbeidstakerne utfører. – Forbudet må også gjelde i virksomheten generelt, det må ikke være rettet mot noen bestemte personer, da vil det fort kunne virke urimelig og lite saklig. Arbeidstilsynet vil oppfordre arbeidsgivere til å drøfte dette, og lignende tema, som for eksempel hva som er akseptert antrekk på jobb, med sine arbeidstakere, sier Henden Clark.

Personlig hygiene og rene klær
I Forskrift om næringsmiddelhygiene, i kapittelet som omtaler personalets helse og personlige hygiene står det: «Personer som arbeider i et område der næringsmidler håndteres, skal opprettholde en høy grad av personlig hygiene og bruke rene og hensiktsmessige klær. Ved behov skal det brukes lyse, vaskbare overtrekksklær og hodedekke.» Ifølge Arbeidstilsynet er det vanlig at arbeidsgiver, i både i offentlig og privat sektor, stiller krav til hvorledes arbeidstaker skal kle seg i arbeidstiden. I noen tilfeller er uniform, eller annet arbeidsantrekk et absolutt krav, mens i andre tilfeller er kravet begrenset til at antrekket skal være «pent». Dette har arbeidsgiver lov til, og denne retten betegnes ofte som arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgiver kan kun i spesielle tilfeller nekte at ansatte benytter religiøst hodeplagg som for eksempel hijab, men arbeidsgiver har rett til å stille krav til utformingen av hodeplagget. I noen tilfeller stilles særskilte krav til hygiene eller sikkerhet på arbeidsplassen. I slike tilfeller kan det være saklig med et forbud mot bruk av hodeplagg. For­utsetningen for at et slikt forbud er lovlig, er at forbudet er nødvendig for å ivareta hensynet til hygiene eller sikkerhet, og at det ikke kan gjøres tilpasninger i hodeplagget som reduserer f.eks. sikkerhetsrisikoen. For ansatte som arbeider i helsevesenet, vil det være saklig av arbeidsgiver å stille krav om at ansatte skal bruke hodeplagg som tåler kokevask, for å ivareta hensynet til hygiene. Tilsvarende krav kan være saklig i forhold til tilberedelse og servering av mat. Estetiske hensyn alene vil ikke være tilstrekkelig til å forby bruk av hodeplagg.

Personvern og cookies