Med gode arbeidsforhold som mål

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Medlemmene av Initiativ for etisk handel (IEH) tar tak i utfordringene i egen leverandørkjede, og forplikter seg til kontinuerlig forbedringsarbeid.

Vi spør Unni Grevstad, kommunikasjonsansvarlig hos IEH, om hva som skal til for at bedriftene skal engasjere seg i etisk handel.
-Det kan være litt ulikt i og med at det er både små enkeltmannsforetak og store virksom­heter som er opptatt av etisk handel. Det kan være en ildsjel som ønsker å bidra til gode arbeidsforhold i leverandørkjeden. Eller det kan være at virksomheten oppdager at varene tillages under uverdige forhold. Helse Sør Øst opplevde dette når det gjaldt produksjon av sykehusmateriell, og startet derfor med kontroll og oppfølging av leverandører og underleverandører for å bedre arbeidsforholdene i produksjonslandet.
-Tar bedriftene ansvar dersom det oppdages misligheter i leverandørkjedene eller skifter de i stedet leverandør?
-Vi er veldig tydelig på at vi jobber med forbedringer, og anmoder bedriftene om å gjøre det samme. Vi setter dem i kontakt med lokale ressursnettverk i produksjonslandene og oppfordrer dem til å benytte seg av disse. Det er i produsentenes fabrikker, på gården eller på plantasjen deres at de kan ta initiativ til konkrete forbedringstiltak.
-Dere skal være bedriftenes støttespiller. Hva er det de etterspør? Hva tilbyr dere?
-De vil informeres, de er opptatt av å bli kurset og etterspør verktøy for risikoanalyse.
Vi tilbyr også bedriftenes leverandører kurs i produsentlandet. Dessuten drar medlemmene våre veksler på hverandre via møter, seminarer og nettverk. //

Etisk handel betyr å forhindre:

Tvangsarbeid – Minst 12,3 millioner mennesker er fanget i tvangsarbeid. Vanlige årsaker er gjeldsbyrde til arbeidsgiver, konfiskerte identitetspapirer eller tilbakeholdt lønn.
Barnearbeid – Det er over 240 millioner barnearbeidere i verden. Cirka 170 millioner jobber under risikofylte forhold.
Diskriminering – Kvinner og minoriteter blir ofte satt til de lavest betalte jobbene, og står uten muligheter for opplæring og forfremmelse.
Ekstrem bruk av overtid – Ekstremt lange arbeidsdager i monotont arbeid er vanlig for mange. Ansatte blir slitne, gjør oftere feil og rammes oftere av ulykker.
Brutal behandling på arbeidsplassen – Særlig kvinner og fremmedarbeidere er utsatt for fysisk, verbalt og seksuelt misbruk på arbeidsplassen.

Etisk handel betyr å fremme:

Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger – Hvert år mister flere titalls tusen mennesker jobben fordi de driver med fagforeningsarbeid. Noen risikerer livet.
Trygge arbeidsplasser – Hver dag dør ca. 6000 mennesker av yrkesrelaterte ulykker eller sykdommer. Noen årsaker er uvettig kjemikaliehåndtering og manglende verneutstyr.
En lønn å leve av – Når fulltidsarbeid ikke dekker levekostnadene, låses arbeidere i en håpløs fattigdomsfelle.
Regulære ansettelser – Mange arbeidere mangler arbeidskontrakt, noe som bidrar til rettsløshet og systematisk dårligere forhold på arbeidsplassen.
Respekt for marginaliserte befolkningsgrupper – Råvareuttak skjer ofte i direkte konflikt med lokalbefolkningers behov og rettigheter, med fattigdom og nød som resultat.
Bærekraftig miljøforvaltning – Næringsvirksomhet i utviklingsland medfører ofte utslipp og avfall som er til skade for mennesker og miljø.

Personvern og cookies