Manglende lederansvar

Tekst: Grethe Ettung (2008)
– Vi må ta seniorpolitikken på alvor, sier Trude Furunes, postdoktor ved Universitetet i Stavanger. 

Furunes har tatt for seg lederes oppfatninger om, og holdninger til, eldre arbeidstakere og hvordan de behandler eldre arbeidstakere. Datainnsamlingen omfatter studier av ledere i offentlig sektor og i hotell- og restaurantbransjen.

Manglende handlingsrom
672 topp- og mellomledere i kommune, fylkeskommune og helseforetak svarte på spørsmål om sine holdninger til eldre arbeidstakere og virksomhetenes seniorpolitikk. Mange av lederne oppgir lite handlingsrom som grunn til at seniorene ikke blir godt nok ivaretatt. I definisjonen av manglende handlingsrom oppgir de knapphet på ansatte og for lite midler til å foreta justeringer og være fleksible, og ikke minst spiller de ansattes holdninger til seniorpolitikk inn. Handlingsrommet varierer fra leder til leder. – Det er i stor grad ledernes egne holdninger som regulerer oppfatningen av hvor stort handlingsrom de har og hvilket ansvar de har for seniorpolitikken i virksomheten, konstaterer Furunes.

Kan byttes ut
Studien antyder at det foregår diskriminering av eldre arbeidstakere gjennom å la være å innkalle arbeidstakere over en viss alder til intervju, gjennom å «skåne» eldre fra å delta i endringsprosesser, tilby mindre opplæring, og å oppfordre eldre til å ta ut AFP i nedbemanningsprosesser. – Når det gjelder tilbud om kurs og videreutdanning, ser vi at det forekommer en viss diskriminering. Når eldre arbeidstakere ikke får tilbud om opplæring, kommer raskt argumentene om at de er utdatert i ettertid, dermed kommer de inn i en ond sirkel, påpeker Furunes.

Stereotypiene overlever
Blant 20 ledere i norske hoteller og restauranter mener flere av dem at yngre og eldre arbeidstakere har egenskaper som supplerer hverandre. – På den annen side gir de uttrykk for at dette ikke er en bransje å bli gammel i, og at man etter hvert bør se seg om etter annet arbeid, opplyser Furunes. Når en leder sier om eldre arbeidstakere at «det er vanskelig å lære gamle hunder nye triks», «de følger den trygge vei» og er «litt sånn som mor», viser hun/han at stereotypier av eldre arbeidstakere som lite lærevillige og motstandere av endring lever i beste velgående i miljøet.

Mangfoldledelse
Gjennom å signere IA-avtalen har mange arbeidsgivere pålagt bedriften å jobbe aktivt for å forhindre utstøtning av eldre arbeidstakere fra arbeidslivet. Dette innebærer at ledere på ulike nivå har ansvar for å forlenge arbeidskarrieren til seniorarbeidstakerne gjennom å motvirke tidligpensjonering. – Med mangfoldledelse tenker vi gjerne etnisitet og kjønn, men alder er også et viktig element. Hver senior er unik, derfor er det viktig for lederne å vektlegge den gode dialogen for å oppnå de beste løsningene for både de ansatte og virksomhetene, poengterer Furunes. Mer om denne forskningen kan du lese i Seniorpolitisk lederskole på www.seniorpolitikk.no

Personvern og cookies