Mange SFT-avvik

Tekst: Morten Dahl (2000)

Bedrifter som kontrolleres sjelden har flere og oftere mer alvorlige avvik enn de som får besøk hyppigere. Det går fram av Statens Forurensningstilsyns (SFT) tilsynsrapport for 1999. Under tilsynene i fjor ble det konstatert ett eller flere avvik ved fire av fem kontroller.

Hovedresultatene fra fjorårets SFT-tilsyn er ikke overraskende. Tallene er på linje med resultatene fra både 1997 og 1998. Avvikene som er avdekket, omfatter alle typer brudd på regelverk, fra forhold med helse- og miljøskadelige konsekvenser til brudd med uten slike umiddelbare skadevirkninger.

 

Mange med IK

Tilsynsresultatene for 1999 viser altså en klar sammenheng mellom hyppighet av kontroll og overholdelse av regelverket. Av de hyppigst kontrollerte virksomhetene har alle nå etablert internkontroll (IK), mens nesten 40 prosent av virksomhetene som sjelden kontrolleres mangler IK. I rapporten går det også fram at mange organisasjoner fortsatt mangler grunnleggende risikovurderinger, og dette er noe SFT ser alvorlig på – særlig i de tilfeller hvor dette mangler helt.

Totalt ble det foretatt 515 kontroller, fordelt på 49 revisjoner, 186 inspeksjoner, 34 utrykninger og 246 andre kontroller med ulike typer av verifikasjon. Kontrollen har vært rettet mot industriell virksomhet med utslippstillatelse fra SFT og produsenter, importører og omsettere av helse- og miljøskadelige kjemikalieprodukter.

 

79 prosent avvik

Det ble registrert avvik ved 79 prosent av de aktuelle kontrollene, og det er på nivå som året før. SFT er imidlertid bekymret for at det fortsatt er alt for mange bedrifter som ikke har en fungere internkontroll. Resultater gjennom flere år viser at de bedriftene som har utslippstillatelse fra SFT og som derfor kontrolleres jevnlig, i økende grad etterlever forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Utslippstillatelsens grenser for utslipp til vann er brutt en eller flere ganger på 46 prosent av alle bedriftene der dette er kontrollert. Tilsvarende krav til utslipp til luft brytes av 16 prosent.

Videre viser kontrollene at kjemikalieregelverket hos mindre bedrifter at dette i mange tilfeller er upløyd mark. Det er ifølge forurensningstilsynet alt for mange små-bedrifter som ikke kjenner dette regelverket og at kompetansen generelt er for lav. Bruken av hormonhermende stoffer er på vei ned ved kontrollerte bedriftene.

 

Bare fem anmeldelser

Til tross for at ble oppdaget ett eller flere avvik ved fire av fem STF-kontroller, så er det bare fem saker som det er besluttet å politianmelde. Fire saker er fortsatt under vurdering.

Noe over 100 bedrifter fikk varsel om at de kunne bli ilagt tvangsmulkt eller forurensningsgebyr, hvis de ikke rettet opp spesielle forhold. De fleste virksomhetene har rettet opp forholdene innen angitt frist, men SFT har likevel måttet gjøre vedtak om tvangsmulkt fra om lag en tredel av tilfellene. Flertallet av disse sakene dreier seg som manglende oppdatering av kjemikaliedata i Produktregisteret.

 

Personvern og cookies