Mange lærere vil slutte

Tekst: Turid Børtnes (2009)

En tredel av lærerne tenker alvorlig på å slutte i jobben, viser en undersøkelse gjort av Pedagogisk Institutt ved NTNU.

Resultatet er fremkommet som en del av en forundersøkelse gjort i forbindelse med et større forskningsprosjekt i regi av Norges forskningsråd om trivsel, mestringsforventning, stress, utbrenthet og sykefravær i skolen.

Mye stress

– Lærerne er blant de yrkesgruppene som sliter med sterkest arbeidsrelatert stress og utbrenthet ifølge internasjonal forskning, sier Einar Melgren Skaalvik, professor ved Pedagogisk Institutt og leder for prosjektet til forskning.no. Han viser til at det vanligvis lave sykefraværet blant lærere er økende og de færreste står i jobben til de er 67 år. Tall fra forundersøkelsen viser at 77 prosent av de spurte lærerne svarer at de trives godt eller svært godt i jobben, bare 4 prosent trives dårlig. Men likevel svarer 33 prosent at de ofte eller hele tiden tenker på å slutte som lærer. 2.250 lærere deltok i denne delen av undersøkelsen. Mulige reaksjoner fra lærerne kan være å gå over i redusert stilling eller forlate yrket helt til fordel for en annen jobb. Mange går også av med førtidspensjon.

Bedre trivsel

Undersøkelsen er delt i to deler, en spørreundersøkelse som skal omfatte et representativt utvalg på 3.000 lærere og en intervjudel med åpne intervjuer med 15-20 lærere. I følge Skaalvik opplever lærerne sin yrkesrolle som stimulerende, utfordrende og ansvarsfull. Det er særlig undervisningen, samværet med elevene og det å se fremgang som er positivt ved yrket. Hensikten med undersøkelsen er å sette søkelyset på hva som er positivt og bidrar til trivsel og hva som oppleves som stressende og fører til lave forventninger om å mestre utfordringene. Dette igjen kan føre til utbrenthet, sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Forskerne bak undersøkelsen håper å finne sammenhenger mellom lærernes arbeidssituasjon, organisatoriske og strukturelle forhold på arbeidsplassen, trivsel, mestringsforventninger, stress og utbrenthet. Det igjen kan bidra til å finne tiltak som kan gjøre arbeidssituasjonen lettere, redusere stress og hindre flukt fra læreryrket.

Personvern og cookies