Mange dør av mobbing

Tekst: Paul Norberg (2007)

Jeg vil spesielt utfordre arbeidsgivere til å stille opp på den nasjonale konferansen om mobbing 14.-15. november. Det er et lederansvar å sørge for at mobbing ikke forekommer, og mobbing er bare mulig i miljøer der krenkende og sårende handlinger ikke umiddelbart blir stoppet. Nå er tiden inne til å heve fanen for nulltoleranse mot mobbing.

– Har situasjonen i virksomheten utviklet seg til en ren mobbekonflikt, haster det. Ingen liker å innrømme at de har et mobbeproblem på arbeidsplassen og mange ledere gjør den feilen at de skyver problemene foran seg, prøver å bagatellisere dem eller ønsker å undersøke saken enda grundigere enn det alt er gjort. I en slik situasjon er det ikke lov å la være å gripe inn. Hvis det er fare for liv og helse i virksomheten, sier arbeidsmiljøloven at produksjonen skal stoppes om nødvendig. Vi skal ikke glemme at flere dør av mobbing enn arbeidsulykker i norsk arbeidsliv. Det er arbeidslivsforsker Asbjørn Grimsmo som sier dette i et intervju på side 36 i dette nummeret av Arbeidsmiljø. Det har vært jobbet hardt og godt for å forebygge arbeidsrelaterte skader og dødsfall på arbeidsplassene, og resultatene har først og fremst vist seg i stadig færre dødsulykker. Selv om det også har vært sterk oppmerksomhet på mellommenneskelige forhold, konstaterer altså arbeidslivsforskere at det skjer mange dødsfall på grunn av mobbing. Det er også store mørketall når det gjelder utstøting og psykiske lidelser. I november markeres starten på et nasjonalt løft mot mobbing. Da arrangerer prosjektet «Jobbing uten mobbing» en nasjonal konferanse, hvor nye verktøy mot trakassering av medarbeidere blir presentert. Konferansen markerer avslutningen av det prosjektet som ble igangsatt av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i nyttårstalen 1. januar 2004, og som statsråd Bjarne Håkon Hanssen har fulgt opp i ettertid. Arbeidstilsynet har ansvaret for prosjektet, som har jobbet i tre år med å utvikle nye verktøy, og fem pilotvirksomheter fra offentlig og privat sektor har prøvd ut de nye metodene for å forebygge konflikter. Jeg vil spesielt utfordre arbeidsgivere til å stille opp på novemberkonferansen. Det er et lederansvar å sørge for at mobbing ikke forekommer, og mobbing er bare mulig i miljøer der krenkende og sårende handlinger ikke umiddelbart blir stoppet. Det er risiko for mobbing når det er en slags aksept for å behandle medarbeidere med en snev av forakt og likegyldighet. Det er arbeidsgiverne som har makt og ­innflytelse til å hindre uakseptabel trakassering av de ansatte.

Personvern og cookies