Målrettede ungdomstiltak

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

– Vi har lagt om bruken av arbeidsmarkedstiltakene for ungdom etter som vi har fått mer erfaring med hva som har best effekt når det gjelder å få ungdom ut i jobb. Våre arbeidsmarkedstiltak er målrettet og de virker.

Avdelingsdirektør Stein Langeland i Aetat tilbakeviser påstander i deler av pressen om at mange av Aetats ungdomstiltak ikke har noen effekt når det gjelder å få unge ut i jobb. Påstandene er hentet fra en forskningsrapport som har tatt utgangspunkt i tall fra 1991. – Det er uheldig at det i omtale av denne forskningsrapporten trekkes direkte paralleller til situasjonen i dag. Ledigheten var mye større på begynnelsen av nittitallet og tiltaksnivået betraktelig høyere. I dag har vi et lavt tiltaksnivå i forhold til mange sammenlignbare, sier Langeland. Fordi det var sterkt økende ledighet blant unge for vel ti år siden ble tiltakene raskt trappet opp. Ungdommene ble utplassert kort tid etter at de meldte seg hos Aetat, og tiltakene var ikke så målrettet som de burde være. – Nå lar vi ungdommene gå gjennom en lengre periode med jobbsøking før vi vurderer bruk av tiltak. Dessuten bruker vi mer tid på å tilpasse tiltakene til de enkelte deltakernes behov.

Viktig erfaring
Aetat er ikke bare opptatt av at ungdommen skal ut i jobb så fort som mulig, de ser også på de langsiktige effektene. Gjennom tiltak som gir arbeidserfaring blir de unge langt bedre rustet til å delta i arbeidslivet når arbeidsmarkedet blir lettere, selv om de ikke får jobb nå. Dessuten unngår en at de kommer i en vanskelig livssituasjon på grunn av ledighet. – Svært mange av disse ungdommene har droppet ut av den videregående skolen. Det er viktig å ivareta denne kategorien unge. De må få erfaring i hvordan det er å være deltaker i arbeidslivet, det vil gi dem grunnlag for senere å velge et yrke som passer den enkelte. Tallene for første kvartal i år viser at ledigheten fortsatt stiger, ikke minst blant unge som ikke har arbeidserfaring. Det aktualiserer betydningen av å øke tiltaksnivået. Aetat har i år fått ekstra midler for å styrke etaten og er, i tillegg til å øke tiltaksnivået, i ferd med å bygge opp en større stab som skal arbeide med veiledningsoppgaver og tiltak rettet mot arbeidslivet. – Vi kommer til å følge nøye med på utviklingen av ledigheten og vil vurdere tiltaksnivået på nytt på grunnlag av hva som skjer på dette området, sier avdelingsdirektør Stein Langeland.

Personvern og cookies