– Målene i IA-avtalen motsier hverandre

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

– De operative målene i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv er innbyrdes motstridende. Målene som er satt opp vil ekskludere hverandre. Verkstedklubben ved Aker Verdal reagerer på at partene i arbeidslivet og særlig LO har godtatt avtalen som partene og myndighetene inngikk i fjor høst uten forbehold. Nå har de bedt LO om en avklaring, uten å ha fått svar foreløpig.

Klubbleder Stein Aamdal i verkstedklubben opplyser at dette har vært diskutert både i klubben i Verdal og i andre klubber i Aker Maritime. Aker-klubbene støtter tiltak for et mer inkluderende arbeidsliv, men de vil ha andre operative mål slik at avtalen kan la seg gjennomføre.

– Det går ikke
Forutsetningen for IA-avtalen er at bedriftene aksepterer de operative målene, slik som at sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent på landsbasis i avtaleperioden og at bedriftene tar inn langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne samt eldre arbeidstakere. – Dette vil jo ikke gå. Her er det satt opp mål som er helt uforenlige. Det registrerte sykefraværet kan ikke gå ned når bedriftene får inn langt flere arbeidstakere med dårlig funksjonsevne. Skal en ta inn folk med helsesvikt i bedriften, må de få leve med helsesvikten sin. Det samme gjelder eldre arbeidstakere, de har som oftest flere helseproblemer enn de unge, og følgelig høyere sykefravær. Målsettingen kan derfor ende med en mobbekampanje for å presse ut de med dårligst fysisk og psykisk helse. Den eneste måten å nå disse målene på, er ved at arbeidsledigheten øker kraftig. Dette vil vel ikke LO gå inn for? Aamdal presiserer at verkstedklubben synes målene er svært positive i seg selv, de vil gjerne ha inn flere yrkeshemmede og eldre arbeidstakere i arbeidslivet.

Sykelønna
– Avtalen skal evalueres i 2003. Er det da klart at målsettingen ikke kan nås, opphører avtalen. Slik dette er satt opp kan ikke målene nås, og det kan bli regjeringens påskudd til å frata oss retten til full lønn under sykdom. Det vil innebære at forskjellene øker her i landet. – Vi har sans for mange av forslagene i avtalen, slik som at ansatte skal kunne ha anledning til sykefravær i 24 dager uten sykmelding fra lege. Det vil sette de ansatte bedre i stand til å mestre stress, det vil tjene som en sikkerhetsventil for dem som har behov for det. Men slik avtalen er utformet blir det alle for en og en for alle. Selv om halvparten av bedriftene gjør store fremskritt når det gjelder sykefravær, hjelper det ikke hvis den andre halvdelen henger etter. Da oppnår vi likevel ikke målene i avtalen. Dette ønsker vi å si fra om.

Egne forslag
Klubben foreslår andre operative mål for IA-bedrifter. Det ene punktet er at virksomhetene alene eller sammen med andre sikrer et visst antall, for eksempel fire såkalte retrettarbeidsplasser pr 50 ansatte. På den måten må bedriftene ta ansvar for egne ansatte og ikke velte det over på samefunnet. Det andre punktet er at et eksisterende treningsverksted som nå ikke er i bruk ved bedriften, blir satt i funksjon igjen som en forutsetning for at bedriften får de økonomiske fordelene det innebærer å bli klassifisert som IA-bedrift. – Vi kan heller ikke akseptere at helsepersonells taushetsplikt skal oppheves som en forutsetning for avtalens bestemmelser om oppfølging av sykmeldte. Dette punktet har også legene reagert på. Det heter at den sykmeldte skal underskrive på at taushetsplikten oppheves og opplysningene stilles til rådighet for arbeidsgiver for at arbeidet skal kunne tilrettelegges for den sykmeldte. – Problemet er at arbeidsplasser som er egnet til slik bruk ikke finnes lenger. Kantine-, portner og vakttjenester er skilt ut fra virksomhetene og i mindre bedrifter er det enda vanskeligere å finne alternativt arbeid.

Personvern og cookies