– Må vi stemples som lovbrytere?

Tekst: Paul Norberg (2002)
– Overtidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven er gammeldagse og ikke i pakt med den tiden vi lever i. Det er for dumt at sykehusene stemples som lovbrytere når vi gjør jobben vår for å sikre pasientene best mulig behandling, sier sykehusdirektør Knut Schrøder ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Etter tre måneder i 2002 har UNN utbetalt lønn for 24.617 overtidstimer; det er 1.000 timer mer enn på samme tidspunkt i fjor.
Knut Schrøder er lite glad for anmeldelsen fra Arbeidstilsynet 12. distrikt, som omfatter 462 brudd for overtredelser av arbeidsmiljøloven. Drøyt 300 av tilfellene gjelder år 2001, mens de øvrige ligger to år tilbake i tid. – Etter at Sykehuset Østfold ble dømt for overtidsovertredelser i desember 2001, ble vi ikke overrasket over anmeldelsen. Men det er unektelig merkelig å bruke politiets ressurser til denne type etterforskning mens det jobbes aktivt for en ny arbeidslivslov med arbeidstidsfleksibilitet som et av av grunnpillarene. Jeg er glad for at vi har sykepleiere som er villige til påta seg ekstravakter og overtidsarbeid, og vi er åpne for kreative løsninger av enhver art for å løse problemene med overtid. Men fra Norsk Sykepleierforbund blir vi hele tiden møtt med krav om lønnsøkninger som svar når vi ber om løsninger. Hva mener du om lønnsøkninger? Lønnsøkninger i 50.000-kroners-klassen vil ikke bedre arbeidsforholdene eller senke behovet for overtid – i alle fall ikke i vesentlig grad. Jeg skulle gjerne ha betalt helsepersonellet bedre for den jobben de utfører, men da må rikspolitikerne på banen og legge inn vesentlig høyere totalrammer for sykehusbudsjettene. Bare for UNN vil det koste ca. 50 millioner kroner årlig å innfri sykepleiernes lønnskrav, sier Knut Schrøder.

– Endelig anmeldt
– Jeg er glad for at Arbeidstilsynet omsider har anmeldt Universitetssykehuset i Nord-Norge for brudd på overtidsbestemmelsene. Vi har registrert flere hundre tilfeller av lovovertredelser, og mener at en politianmeldelse burde vært vurdert for lenge siden, sier Kirsti Jacobsen som er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved UNN. – Ledelsen ved UNN har dårlige rutiner for registrering av overtid, og vi får kun rapporter for overskridelser som gjelder det som kalles «overskridelser i en hvilken som helst periode på sammenhengende fire uker». Sykehuset har søkt Arbeidstilsynet om – og fått tillatelse til – utvidet overtid på maks 60 timer i slike fire ukers perioder. Men vi har eksempler på opp til 130 timers overtid. Det er uakseptabelt. – Hvordan er grunnbemanningen ved sykehuset? Vi har konstant mangel på 100-150 sykepleiere. På intensiven er det i øyeblikket 20 ledige stillinger; noe som tilsvarer en tredjedel av stillingshjemlene. En slik situasjon innebærer økt vikarbruk og mer overtid. – Ser du noen løsning som kan forhandles fram lokalt? – Det er nødvendig med en kombinasjon av lokale og sentrale løsninger. Den lokale sykehusledelsen har et klart ansvar for å følge lovverket og legge forholdene til rette for å skape et godt arbeidsmiljø. Når det gjelder hovedproblemet med å harmonisere lønnsnivået, slik at arbeidskraften blir mer stabil, er det de sentrale politikerne som sitter med løsningen. Arbeidsorganisasjonen NAVO viste under vinterens streik at den ikke er kompetent til å finne de riktige løsningene. Jeg frykter at dette vil avspeile seg i lønnsoppgjøret i vår, noe som kan føre til en ny streikesituasjon Direktør Knut Schrøder bekrefter at intensivavdelingen mangler 20 sykepleierstillinger, men han understreker at det i hovedsak skyldes at sykepleiere har fått innvilget ønskede permisjoner, fødselspermisjoner og videreutdanning. – Tar vi hensyn til disse forholdene er det reelt en manko på 11 sykepleiere på intensivavdelingen, sier han til Arbeidsmiljø.

Lavt prioritert Arbeidstilsynet 12. distrikt anmeldte Universitetssykehuset i Nord-Norge til politiet 12. februar i år. Saken virker ikke å være spesielt høyt prioritert ved Tromsø Politistasjon. Det er René Nilsen ved avdelingen for økonomisk kriminalitet som har fått ansvaret for etterforskningen, men han bekrefter overfor Arbeidsmiljø at han, to måneder etter at anmeldelsen er levert inn, ennå ikke har fått saken på sitt bord. – Først skal juristene ved politistasjonen gjennomgå saken, sier Nilsen.      

Personvern og cookies