– Må se på kvinne- bransjene

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

– Det er fortsatt store utfordringer i kampen mot sosial dumping. Vi er kommet ganske langt blant annet i byggebransjen, men nå må vi se på de kvinnedominerte bransjene som renhold og hotell og restaurant. 

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen er klar på at vi i stor grad er på rett vei i kampen for et seriøst arbeidsliv for alle, men det er fortsatt store utfordringer, særlig i kvinnedominerte bransjer og også ved arbeid i private hjem. Uttalelsene falt på Arbeids- og inkluderingsdepartementets konferanse i Oslo i midten av mai, som tok opp erfaringer og utfordringer i forbindelse med tiltakene mot sosial dumping.

Ny handlingsplan
Bjarne Håkon Hanssen tok til orde for en handlingsplan 2 som en oppfølging av regjeringens handlingsplan som kom for to år siden. Det er knyttet store utfordringer til overgangsreglene i forhold til EU. Disse fjernes neste år. Reglene gjelder der tariffavtalen ikke er allmenngjort. Dette vil kreve nye tiltak, slik som innsynsrett og skjerpet ansvar for offentlige virksomheter. Kampen for et seriøst arbeidsliv er ikke bare knyttet til arbeidsinnvandring, Hanssen pekte på svart arbeid som et problem myndighetene har slitt med lenge. Leder for Skattekrim i Skatt Øst, Jan Egil Kristiansen var ikke i tvil om at hovedproblemet i forbindelse med svart arbeid var den svarte økonomien. Svart omsetning er også roten til sosial dumping, og oppskriften er enkel: Der det er muligheter og liten risiko for oppdagelse, der forgår det svart arbeid. Dette er bevisst, det handler om vinningskriminalitet. Kristiansen mente at det mest virkningsfulle ville være å stoppe bruken av kontanter, for eksempel for beløp over 5-10.000 kroner. – Still krav om at pengestrømmen går via bank og ta pengene fra dem som tas for svart arbeid. Det virker!

Ros fra LO
LO har engasjert seg kraftig i kampen mot sosial dumping og LO-leder Roar Flåthen brukte anledningen til å rose regjeringen for innsatsen så langt, men det er fortsatt mye ugjort. Flåthen pekte blant annet på den store veksten i antallet vikarbyråer og bemanningstiltak, nå er det 1.600 slike, men det vil raskt bli flere. – Det som driver dem er fortjenesten, de leier ut billig arbeidskraft til høy pris. Vi i LO ønsker utenlandsk arbeidskraft velkommen, men arbeidstakerne skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Allmenngjøringsloven har fungert positivt, selv om det til tider har tatt for lang tid. Dette er verktøyet for veien videre mot organisering og tariffavtaler for alle. LO-lederen ønsket enda større satsing på Arbeidstilsynet enn det ekstraløftet regjeringen har sørget for, noe som har gitt svært gode resultater. Flåthen nevnte også de 400.000 norske arbeidstakerne som tross alt står utenfor arbeidsmarkedet i dag, vi må sørge for at det blir en plass i arbeidslivet for dem.

Uenighet mellom partene
Arbeidsgiversiden fikk sin del av rosen, men LO er lite fornøyd med at allmenngjøringsloven er klaget inn for EFTAs overvåkingsorgan, ESA. – En slik klage representerer noen holdninger vi ikke liker. Vi håper at NHO ønsker å fortsette samarbeidet mot sosial dumping. Dette handler ikke bare om penger, men også om menneskesyn og moral. NHO-direktør Finn Bergesen kunne love fortsatt samarbeid, men ikke utelukkende på LOs premisser. Han mente også at hoveddelen av arbeidsinnvandringen i Norge i dag er seriøs. NHO tar avstand fra uverdige lønns- og arbeidsvilkår, men mener at det ikke er uverdig å gå under norske tariffavtaler når det gjelder lønn. – Sett inn tiltakene mot dem som virkelig er useriøse, da får vi effekter. Generelle tiltak rammer også de seriøse, det er få i norsk arbeidsliv som begår overtramp. Fordi NHO frykter at en del av tiltakene kan skade norsk arbeidsliv og være konkurransevridende, vil NHO prøve noen av disse for retten, slik som tarifflønn i offentlige kontrakter og norsk allmenngjøringspraksis. Myndighetene har satset på Arbeidstilsynet (AT) i kampen mot sosial dumping, blant annet ved å styrke etaten med 40 nye årsverk for å kunne intensivere tilsynene på området, i tillegg til å gi AT mer effektive sanksjonsmidler. Det har hatt effekt, kunne direktør Ingrid Finboe Svendsen fortelle. Det er stadig sjeldnere at Arbeidstilsynet kommer over de helt grove overtredelsene. Dessuten er det tydelig at langt flere av arbeidstakerne kjenner sine rettigheter. Finboe Svendsen benyttet anledningen til å takke tilsynets mange kompetente og synlige inspektører som har gått løs på vanskelige og kompliserte saker med krum hals. Arbeidstilsynet vil fortsatt jobbe for bedre fysisk sikkerhet på arbeidsplassene, bedre lønns- og arbeidsvilkår, gode innkvarteringsforhold og informasjon til virksomheter og arbeidstakere.

Personvern og cookies