Lovendringer på høring

Tekst:  Turid Børtnes (2009)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har hatt flere forslag til viktige endringer av arbeids­miljø­loven på høring i vinter.
Det gjelder skift- og turnusarbeid og ufrivillig deltid, 70-årsgrensen i arbeidslivet, kon­kurranse­klausuler og over­­tredelses­­gebyr. Fristen for høringene var 30. januar i år. Arbeidstid for skift- og turnusarbeidere har vært et stridstema i mange år. Mange mener at loven forskjellsbehandler turnusarbeidere i helsesektoren, som for det meste er kvinner, i forhold til skiftarbeidere i industrien. Et offentlig utvalg, ledet av Steinar Holden, foreslo en ordning med gradvis nedsatt arbeidstid etter hvor mye ubekvem arbeidstid den enkelte arbeidstaker har. I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidstakerne ikke noe stillingsvern etter fylte 70 år. AIDs forslag drøfter om 70-årsgrensen skal endres til for eksempel 73 eller 75 år. Videre er en utredning om konkurransebegrensende vilkår i arbeidslivet med i høringen, den tar for seg adgangen til å begrense slike klausuler og krav til tidsbegrensning og vederlag. Dette er et område som er lite regulert. Høringen har også et forslag om Arbeidstilsynet skal få anledning til å ilegge overtredelsesgebyr når det oppdages brudd på arbeidsmiljøloven. I dag har Arbeidstilsynet myndighet til å gi pålegg og løpende tvangsmulkt eller stanse virksomheten inntil pålegget er oppfylt.
Personvern og cookies