Lov med rødgrønn fasit

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Den rødgrønne regjeringen fikk det som den ville, den nye arbeidsmiljøloven ble brakt i havn i Stortinget i ellevte time. Alle de større omstridte punktene i loven ble vedtatt slik regjeringen Stoltenberg ønsket.
Men fortsatt kan det bli omkamp når det gjelder enkelte mindre bestemmelser som skal opp til ny behandling senere. Lovens formål viser fortsatt klart at dette er en vernelov for arbeidstakerne. Den skal sikre full trygghet mot skader og sykdom, trygge ansettelsesforhold og lokal ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljøet.

Helsefremmende arbeid
Regjeringen har fått med noen nye punkter i tillegg til de som Arbeidsmiljø omtalte i siste nummer i fjor. Den nye loven skal blant annet bidra til helsefremmende arbeidsplasser og legge til rette for tilpasninger i tråd med den enkeltes forutsetninger og livssituasjon. Loven slår fast at fast ansettelse i stilling skal være det normale og reglene blir som i den gamle loven. Men heretter vil en arbeidstaker som har vært ansatt midlertidig sammenhengende i mer enn fire år ha krav på fast ansettelse etter denne tid. Deltidsansatte får rett til utvidet stilling før arbeidstaker ansetter nye arbeidstakere, under forutsetning av at vedkommende er kvalifisert for stillingen.

Ikke diskriminering
Den nye arbeidsmiljøloven inneholder et nytt kapittel om vern mot diskriminering. I tillegg innføres det et generelt forbud mot diskriminering av deltidsansatte og midlertidig ansatte i forhold til lønns- og arbeidsvilkår. Enda ett nytt kapittel er tatt med i loven, det omfatter kontrolltiltak og overvåking. Det dreier seg om tiltak som tidsregistrering, kameraovervåking, rusmiddeltesting osv. Arbeidsgiver kan bare sette i verk slike tiltak nå det er saklig grunn for det og de må ikke være til uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. Men loven er ikke fullt ferdig utformet, ny utforming av varslerparagrafen er ute på høring og skal legges frem i vår. Forslag om likestilling mellom tredelt turnus i helse- og sosialsektoren og skiftarbeid er også til behandling, og det blir antagelig en ny runde om unntak fra overtidsbestemmelsene neste år.

Personvern og cookies