Løsemiddelskader på erstatningstoppen

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Skader etter løsemidler ligger på topp som viktigste årsak til at det utbetales erstatning i forbindelse med yrkessykdommer i Norge. Nesten 35 prosent av alle erstatninger som er utbetalt i perioden 1991 – 2000 skyldes løsemiddelskader.

For denne perioden er det utbetalt mer enn 1,4 milliarder kroner i erstatning på grunn av yrkessykdommer. Nesten en halv milliard kroner, nærmere bestemt 490 millioner av utbetalingene skyldes løsemiddelskader eller andre typer skader etter forgiftninger og kjemikaliebruk.

Høye utbetalinger
På annen plass blant yrkessykdommene kommer lungesykdommer med 362 millioner kroner i erstatning, deretter kommer allergiske hudsykdommer. Tallene er hentet fra det lovpålagte DAYSY-registeret over meldte yrkesskader til yrkesskadeforsikringen i perioden 1991 – 2000. Norske forsikringsselskap er pålagt å føre et slikt register med opplysninger som kan brukes i det skadeforebyggende arbeidet. Det er Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) som har ansvaret for registeret. Registeret viser at nærmere hver fjerde meldte yrkessykdom skyldtes forgiftning eller kjemisk påvirkning, noe som stort sett innebærer løsemiddelskader. Grunnen til at det resulterer i nesten 35 prosent av erstatningene er at dette er alvorlige og varige skader som fører til store utbetalinger.

Bygg og anlegg
Kjemisk påvirkning er årsak til de høyeste skadeerstatningene i en lang rekke yrkesgrupper, slik som bygg og anlegg, der det gjelder over 40 prosent av alle utbetalingene, varehandel, hotell og restaurant og bergverk og industri. Særlig innenfor jordbruk og fiske, men også innen finansnæringen er lungesykdommer årsak til høye utbetalinger, mens allergiske hudsykdommer ligger på topp i offentlig tjenesteyting. Ser en på andelen sykdomstilfeller, blir rangeringen noe annerledes for enkelte yrkesgrupper. Både for jordbruk og fiske og varehandel, hotell og restaurant foruten offentlig tjenesteyting er allergiske hudsykdommer største sykdomsgruppe.

Jevnt tilsig av skader
– Det har vært stor fokus på løsemiddelskader i flere tiår, likevel ligger disse skadene på topp både i andel skader og i erstatningsutbetalinger. Burde ikke disse skadene snart gå ned, informasjonssjef Stein Haakonsen i FNH? – Det er vanskelig å si. En skal være klar over at svært mange skader meldes mange år etter at de er påført vedkommende. Det er nok årsaken til at forsikringsselskapene har et jevnt tilsig av slike saker hver år. Selskapene fryktet opprinnelig at det skulle skje rene eksplosjonen av antallet løsemiddelskader, det har vi unngått, men situasjonen er likevel langt fra bra. Slike skader burde ikke forekomme i et moderne arbeidsliv i det hele tatt. Det har lenge vært et problem for mange at belastningslidelser, som er den største enkeltårsak til sykefravær, ikke omfattes av yrkesskadeforsikringsordningen. Det er lagt frem et forslag om at visse løfteskader kan bli inkludert i ordningen, denne saken er nå til vurdering i Sosial- og helsedepartementet. Der regner man med at saken vil bli lagt frem for Stortinget i løpet av inneværende år.

Personvern og cookies